AVG

 

  Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Gelden deze regels ook voor kerken?

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Wanneer zijn deze regels van toepassing?

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan:
...het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden.
...het nemen van een foto van de predikant voor op de website.
...het sturen van een rekening voor de collectebonnen.
...het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie.
...het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen.
...het opnemen van verjaardagen in het kerkblad.
…publicatie van het kerkblad op de website
...uitzending van kerkdiensten (via radio of met camera’s)
...eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein
...het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief.
...het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven.
...het hebben van personeelsgegevens.
...en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden zijn.

Documenten

Privacy:
- Privacystatement versie 1.5

- Bewaartermijnen van documenten met persoonsgegevens in de kerk
- Disclaimer 

  Status:
 
  • Onderzoek doen naar benodigde stappen voor het voldoen aan de AVG d.m.v. onderzoek op internet, verschillende vergaderingen, PKN - GEREED
  • AVG status pagina aanmaken en op website plaatsen – GEREED
  • Privacy beleid opstellen en op website plaatsen – GEREED
  • Disclaimer opstellen en op website plaatsen – GEREED
  • Interne procedures voor gebruik van data aanpassen en maken om te kunnen voldoen en blijven voldoen aan de AVG – MEE BEZIG
  • Herhaald testen van huidige status AVG – MEE BEZIG
  • Volledig voldoen aan de AVG en dit communiceren naar gemeenteleden en andere betrokkenen – GEREED