Rond de diensten


 

Inrichting van de diensten

Het ziet er op het moment van schrijven nog niet naar uit dat de wijze waarop de erediensten momenteel moeten worden gehouden, binnenkort zal wijzigen. Uiteraard volgen we dit nauwgezet en wanneer er iets verruiming mogelijk is, dan brengen wij u hiervan uiteraard op de hoogte.

 

Heilig Avondmaal

Op het rooster van de kerkdiensten staat voor

D.V. 7 maart a.s. de bediening van het Heilig Avondmaal vermeld. Wanneer er geen verandering komt in de huidige maatregelen, zal dit helaas niet door kunnen gaan. Mocht dit toch anders worden, dan wordt u ge´nformeerd via de gebruikelijke kanalen.

 

Lijdenstijd

Zondag 14 februari is de eerste zondag in de lijdenstijd. Zeven weken leven we dan toe naar Goede Vrijdag. In de prediking zullen we dan a.h.w. de Heere Jezus en Zijn discipelen op weg naar Jeruzalem volgen. Daar zal hij gevangen worden genomen, zal Hij worden bespot, zal Hij lijden en tenslotte worden gekruisigd en zal Hij sterven.

In Lukas 18: 31-33 lezen we hoe Hij dit Zelf heeft aangekondigd:

‘En Hij nam de twaalf bij Zich en zei tegen hen: Zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des mensen volbracht worden.

Want Hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden en smadelijk behandeld en bespuwd worden.

En zij zullen Hem doden, nadat zij Hem gegeseld hebben en op de derde dag zal Hij weer opstaan.’

Op Zijn reis naar Jeruzalem had Jezus nog veel ontmoetingen en gaf Hij onderwijs. Zo wil Hij ook nu nog zondaren ontmoeten en hen leren dat Hij hen wil redden van de eeuwige ondergang. We kunnen Hem ook de komende lijdensweken ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord.

 

De Heer’ is onze reisgenoot,

Hij die ons Zijn gezelschap bood

en sprekend over kruis en graf

geduldig tekst en uitleg gaf.

Jaap Zijlstra.

 

Biddag voor gewas en arbeid

D.V. op woensdag 10 maart is het weer biddag voor gewas en arbeid. Vorig jaar was het de laatste keer dat we de gelegenheid kregen om als gehele gemeente samen te komen in de kerk. Daarna kwam, naar aanleiding van de coronacrisis, de eerste lockdown…

Toch mogen we ook dit jaar weer biddag houden, want veel dingen mochten, hoewel vaak anders en met onderbrekingen (denk bv. aan het onderwijs), toch doorgaan.

Juist op deze biddag geven we aan dat we afhankelijk zijn van God. En dat we alles, ook ons dagelijks brood en ons werk van Hem verwachten. Bij ‘werk’ denken we niet alleen aan een betaalde baan, maar ook aan al het vrijwilligerswerk of onze huiselijke bezigheden. Veel banen staan momenteel op de tocht, daarom is het gebed voor onze arbeid extra nodig.

Het is a.h.w. een hele basale vraag aan God, ook voor wat betreft het gewas. De profeet Zacharia verwoordde het zo: ‘Vraag de HEERE om regen ten tijde van de late regen… en Hij zal regen geven voor ieder gewas op het veld’ (Zach. 10: 1).

We mogen hier leven, we zijn geroepen om te bouwen en te bewaren, te zorgen en verantwoordelijkheid te dragen. We mogen vreugde zoeken en voldoening ervaren bij wat we kunnen en bereikt hebben. En het gebed, waarin we onze afhankelijkheid van God belijden, helpt ons om ons niet te verliezen in onze prestatiedrang, onze eerzucht en het vertrouwen op de maakbaarheid van ons leven.
Maar om het leven te beleven in afhankelijkheid van God is soms niet vanzelfsprekend. We kunnen ons heel goed redden zonder God, denken we soms, hoewel het afgelopen jaar ons wel het e.e.a. heeft geleerd… Hoe dan ook, wij hopen ook dit jaar weer biddag te kunnen houden en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Er zijn op die dag twee diensten in onze kerk. Op welke wijze deze kunnen worden gehouden is op het moment van dit schrijven nog niet duidelijk. Wel zullen velen in de gemeente in ieder geval thuis kunnen meekijken- en/of meeluisteren.

In de middagdienst (aanvang 15.00 uur) hoopt kandidaat Albert Scheer uit Huizen voor te gaan. Hij heeft toegezegd om in deze dienst in zijn preek vooral (ook) rekening te houden met de kinderen. Hij zal het biddagthema van de HGJB behandelen. Dat is dit jaar n.a.v. van Nehemia 2: 1-20: ‘De biddende bouwer’.

De avonddienst begint om 19.30 uur.