Rond de diensten


 

Aanmelden voor de diensten

Ervan uitgaande dat er tussentijds geen wijzigingen zijn geweest in het protocol betreffende het houden van de erediensten, kunnen u en jij zich nog aanmelden voor de resterende diensten in de maand mei. Denkt u daarbij ook aan Hemelvaartsdag.

Dat kan bij de scriba, ouderling S. Flipse, via e-mail scriba@hervormd-elst.nl of telefonisch op 06-38945870.

Op de gebruikelijke manier wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen. Via het volgende kerkblad en de afkondigingen voorafgaande aan de diensten verneemt u meer aangaande het aanmelden voor de maand juni.

Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen die dit graag wil de diensten kan bezoeken, maar we hopen dat velen van de mogelijkheid gebruik zullen maken door zich in ieder geval op te geven. Geef dan alle diensten door die voor u en jou mogelijk zijn, zowel ’s morgens als ’s avonds, dan is het voor de scriba eenvoudiger om het rooster op te stellen.

Mocht u zijn ingedeeld om een dienst te bezoeken en onverhoopt toch verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om dit (indien mogelijk) tijdig te melden bij de scriba. Het is dan mogelijk om nog andere gemeenteleden uit te nodigen, die de dienst ook graag willen bezoeken.

Uiteraard blijft het belangrijk dat alle coronamaatregelen in en rond de diensten worden nageleefd.

 

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van 9 mei a.s. zal D.V. het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan Paul Floris Groothedde.

De Heilige Doop is een ‘sacrament’; een handeling die de liefde en trouw van God zichtbaar maakt. Maar de doop is meer: wie wordt gedoopt, mag weten dat hij bij het verbond van God hoort. In het formulier dat tijdens de doopdienst wordt gelezen, staat dit als volgt beschreven:
‘De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.’

Iedere dopeling wordt gedoopt met water. Dat is niet zomaar; wij geloven dat wij – als zondige mensen - alleen in Gods rijk kunnen komen wanneer we opnieuw geboren worden. De ondergang in- en de besprenkeling met het water maakt dit zichtbaar.

De Heere wil daarom Zijn verbond ook met Floris bevestigen door dit water van de doop, waarin Hij Zijn trouw aan hem, zijn ouders, zijn broertje en ook aan heel de gemeente laat zien.

 

Hemelvaartsdag

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag, de dag waarop we herdenken dat de Heere Jezus werd opgenomen in de hemel. Het volgende heilsfeit in het kerkelijk jaar, waar we op de veertigste dag na Pasen stil bij mogen staan. We hopen dan samen in de kerk of thuis te luisteren naar Gods Woord in de dienst die om 09.30 uur begint.

Ook bij de hemelvaart van Jezus is er weer sprake van engelen. In Handelingen 1 lezen we dat Hij afscheid neemt van Zijn discipelen en hierna ‘…werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ (vers 9).

In vers 10 en 11 lezen we dan verder: ‘En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte klederen, die ook zeiden: ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

Die belofte geldt nu nog. De Heere zal terugkomen en naar die komst mogen wij uitzien! Dan zingen we met Psalm 98: 4:

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.

 

Pinksteren

‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest…’ (Handelingen 2: 4a).

Tien dagen na Hemelvaartsdag is het Pinksteren. Dan herdenken we de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen in Jeruzalem.

Het lijkt vaak dat het werk van de Heilige Geest op de achtergrond plaatsvindt. Het is echter niet een vage, onpersoonlijke kracht, maar een Persoon. Hij is de HEERE Zelf, één met de Vader en de Zoon.

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis lezen we over Zijn werk o.a. het volgende:

In artikel 3 wordt duidelijk gemaakt dat Hij de Auteur van Gods Woord is. Het is ook de Heilige Geest die getuigt in de harten van gelovigen dat Gods Woord de waarheid is (artikel 5). Net als de Vader en de Zoon is de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God (artikel 8). 

Hij is niet gemaakt, niet geschapen, ook niet geboren, maar Hij gaat alleen uit van de Vader en de Zoon. Hij is de derde Persoon van de Drie-eenheid, maar tegelijk is Hij van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon.

Het is de Heilige Geest die het geloof kan uitstorten in harten van zondaren, een geloof dat Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt en niets anders meer buiten Hem zoekt (artikel 22). Het is de Heilige Geest die van een zondaar een nieuw mens maakt (artikel 24).

Zo mag Hij ons worden verkondigd tijdens de diensten op de eerste Pinksterdag en door Hem geleid worden ook wij opgeroepen om te getuigen van de verlossing die er is in Jezus Christus en van de hoop die in ons is!

 

Op deze 1e Pinksterdag zullen er van 09.15 tot 09.30 uur een aantal liederen worden gezongen met betrekking op het Pinksterfeest.

 

Tweede Pinksterdag

De invulling van de dienst op tweede Pinksterdag is op het moment van schrijven nog niet bekend. Dit wordt u nog meegedeeld.

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Het is de bedoeling, wanneer de situatie rond corona het toelaat, dat D.V. op 6 juni a.s. het Heilig Avondmaal weer zal worden bediend. Dit zal dan gebeuren op de wijze zoals het in december jl. ook heeft plaatsgevonden. In het volgende kerkblad leest u hier dan meer over.

De voorbereiding is dan in de morgendienst van 30 mei a.s.