Rond de diensten


Dankdag

Woensdag 1 november is het dankdag. We mogen onze dank bij de Heere God brengen. Voor de scheppingskracht in de natuur die het graan laat groeien, voor een bed om in de slapen, voor ons lichaam waarmee we van alles kunnen, voor de mensen om ons heen, voor de zonnestralen die ons warmte geven, voor de kerk waar we (in vrijheid) naar toe mogen gaan, voor onze gaven en talenten en bovenal voor een God die zoveel van ons houdt dat Hij zijn Zoon voor ons liet sterven! Zijn liefde is iets om dankbaar voor te zijn. En ja, ook als het lijkt alsof er niets is om dankbaar voor te zijn, dan mogen we nog steeds proberen om toch dankbaar te zijn. Wij christenen hebben namelijk iets bijzonders. Ook al zitten we nog zo diep in de problemen of is er veel verdriet in ons leven, dan nog mogen we op God vertrouwen. Er is altijd hoop.


Om 15.00 uur is er een gezamenlijke dienst met Bethel Rhenen in de Cunerakerk in Rhenen. ’s Avonds om 19.30 uur is er een kerkdienst in onze eigen kerk.
 

Reformatieherdenking 

Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenburg. Dit is een belangrijk punt geweest in de kerkgeschiedenis. De Bijbel als Gods Woord kwam centraal te staan. We staan hierbij stil tijdens de morgendienst van 5 november. Na afloop van de dienst zingen we twee coupletten van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.

 

Afsluiting kerkelijk jaar

Op zondag 26 november sluiten we het kerkelijk jaar af. Zoals gebruikelijk worden dan de namen genoemd van degenen uit onze gemeente die het afgelopen jaar overleden zijn. De nabestaanden van de overleden gemeenteleden worden voor deze dienst ook speciaal uitgenodigd.

 

Heilig Avondmaal

Op zondag 3 december hopen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. De kerk heeft het niet zelf verzonnen om het Avondmaal te gaan vieren. Jezus heeft het Zelf ingesteld en het ons opgedragen het te vieren tot Zijn gedachtenis. Het sacrament van het Avondmaal is gebaseerd op het Woord van Christus. Het Woord gaat dus voorop. Dat gold ook voor Jezus. Gods instelling van het Pascha was er al in Exodus 12. Jezus viert het met Zijn discipelen uit gehoorzaamheid. Tegelijk vervult Hij het. Hij maakt het Oude Testament vol door Zichzelf op ‘het menu’ te zetten. Hij is de inhoud van het Nieuwe Testament. Hij is Zelf ht Paaslam dat geslacht zal worden. Daarom vieren wij het Avondmaal om aan Jezus te denken. Aan Hem danken wij de bevrijding uit de slavernij van de zonde. Hij gaf Zijn lichaam en Zijn bloed. Hij nodigt u en jou aan Zijn tafel!

Op zondagochtend 26 november is de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 

Censura morum

Voorheen kon u zich voor het censura morum op een vastgestelde tijd melden in Pnil. De kerkenraad heeft besloten deze aanpak enigszins te wijzigen. Nu vragen we u zich vooraf telefonisch of per e-mail te melden bij de scriba. Dit kan tot uiterlijk maandag 27 november om 19.00 uur. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek op zo kort mogelijke termijn.