Van de kerkenraad

 

Traject toekomst gemeente

Eind november is er een overleg geweest met het moderamen van de Hervormde Gemeente Bethel in Rhenen. Hierin hebben beide kerkenraden elkaar een update gegeven over hoever beide gemeentes staan in het proces over een te beroepen predikant. Daarnaast is afgesproken om de profielschetsen met elkaar te vergelijken en op basis van deze vergelijking te besluiten over eventuele verdere samenwerking.

Afgelopen periode hebben wij onze kerkenraad in twee groepen opgedeeld. De ene groep is aan de slag gegaan met de profielschets en de andere met het beleidsplan. De profielschets van de te beroepen predikant en onze gemeente is in de kerkenraadsvergadering van 6 december 2022 vastgesteld. Het concept beleidsplan is voor 90% klaar. In de laatste kerkenraadsvergadering zijn er nog kleine op- en aanmerkingen gegeven.

Deze laatste wijzigingen worden verwerkt, zodat het beleidsplan in de kerkenraadsvergadering van januari kan worden vastgesteld. Dit hebben wij ook toegelicht op de gemeenteavond over de zes-jaarlijkse stemming. Ook was daar de mogelijkheid om een profielschets mee te nemen. Degenen die niet aanwezig waren, maar nog wel een profielschets willen, kunnen deze ophalen bij de scriba.

Ondertussen hebben wij en de Bethel gemeente in Rhenen de profielschetsen met elkaar gedeeld. Begin januari zal er weer een overleg met beide moderamen plaatsvinden om het geheel met elkaar te bespreken en een besluit te nemen over verdere samenwerking.

 

Kerkraadsvergadering

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 6 december is de profielschets en het beleidsplan besproken. De profielschets kon worden vastgesteld. Op Het beleidsplan zijn nog een aantal op- en aanmerkingen gegeven. De volgende kerkenraadsvergadering zal deze worden vastgesteld. Verder zijn de begrotingen van de diaconie en de kerkvoogdij vastgesteld. Na lange tijd van herstel, kon Roelof Jansen weer bij de vergadering aanwezig zijn. In de komende periode hoopt hij steeds zijn taken weer  kunnen oppakken. We willen Hans van Veldhuijzen bedanken voor de tijdelijke ondersteuning bij het pastoraat.

De volgende kerkenraadsvergadering is op dinsdag 17 januari.

 

Terugkoppeling gemeenteavond 

Op dinsdag 13 december is er een gemeenteavond over de zes-jaarlijkse stemming geweest. Bij deze stemming wordt bepaald op welke wijze wij gedurende de komende zes jaren de ouderlingen en diakenen verkiezen. Eerst is er een korte toelichting gegeven op wat de stemming inhoud en welke opties er waren. Daarna is er een stemmingscommissie ingesteld en kon er worden gestemd. Met een hele ruime meerderheid kwam uit de stemming dat de procedure blijft zoals het was. Namelijk dat de gemeente namen in dient waarna de kerkenraad vervolgens dubbeltallen opstelt, waaruit de lidmaten kunnen kiezen. We willen de stemmingscommissie hartelijk bedanken voor het tellen van de stemmen!