Van de kerkenraad


 

Waarneming

In de periode dat ds. Hiensch is vrijgesteld van werkzaamheden hebben wij dominee G.D. Hoff bereid gevonden om de pastorale werkzaamheden op zich te nemen. Wanneer pastoraat dringend nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba, ouderling S. Flipse, tel. 06 38945870. Wanneer hij niet bereikbaar is, dan kunt u eventueel ds. Hoff rechtstreeks benaderen. Hij is telefonisch bereikbaar op 06 53583083.

 

Bezoekwerk

Zoals bekend worden de pastorale bezoeken alleen afgelegd wanneer deze noodzakelijk zijn. Ook dominee Van de Meer zal voorlopig geen bezoeken afleggen. Met hem is afgesproken dat hij de ouderen, die hij anders rond hun verjaardag bezoekt, zal bellen. Zo is er dan toch nog even contact.

 

Overleden

De kerkenraad ontving het bericht van het overlijden van de heer Jan Hendrik Roks, Schoolweg 18. Hij overleed op 11 januari jl. in de leeftijd van 92 jaar na een, zoals op de rouwkaart staat vermeld, gezegend leven.

De heer Roks is opgegroeid in onze kerkelijke gemeente en is op veel manieren hierin actief geweest. Vele functies heeft hij mogen bekleden en ook jarenlang het ambt van ouderling. In zijn getrouwheid bij de bekleding van dit ambt was hij velen tot zegen. Ook jonge ambtsdragers was hij tot steun en kregen van hem  waardevolle adviezen, met het doel om zo de Naam van God bekend te maken in de gemeente.

Ook nadat hij onze gemeente had verlaten, bleef zijn belangstelling aanwezig. Tot zo lang het mogelijk was bezochten hij en zijn vrouw nog trouw de ouderenmiddagen in ‘Pnil’. In een reactie op zijn overlijden schreef n van de bezoekers van deze middagen: ‘Als er weer seniorenmiddagen gehouden kunnen worden zullen we hem vast missen’. En dat geldt voor een ieder die hem heeft gekend.

We wensen mevrouw Roks, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods troost en veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. In het bijzonder leven we ook mee  met Agnes en Goof van Lienden, die nu hun vader en schoonvader hebben verloren.

 

Verkiezing ambtsdrager

Op 12 januari jl. heeft de kerkenraad weer online vergaderd. Tijdens deze vergadering is uit de ingediende namen het onderstaande dubbeltal opgesteld in de vacature ouderen-ouderling:

 

De heer S. Hovestad, Zwijnsbergen 35, 3921 DV Elst;

De heer P.A. Kits, Schoolweg 67, 3921 CC Elst.

 

Op D.V. maandag 15 februari a.s. zal de stemming plaatsvinden. De stemgerechtigde lidmaten worden in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen in de grote zaal van ‘Pnil’. Dit kan van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Stemmen bij volmacht is mogelijk. Per belijdend lid kan er n stem bij volmacht worden uitgebracht. Daarbij is een volledig ingevulde en ondertekende volmacht nodig. Het daarvoor benodigde formulier is bijgevoegd bij dit kerkblad.

U wordt dringend verzocht om tijdens het stemmen de aangegeven coronamaatregelen in acht te nemen en de zaal aan de kerkzijde binnen te komen en aan de parkeerplaatszijde weer te verlaten.

 

Tot slot

Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt alle erkentelijkheid toe. ‘Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder’

(Prediker 1: 7).

Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.

Thomas Watson