Van de kerkenraad 

Ds. B.J. Wiegeraad overleden

Op 19 oktober jl. is op de leeftijd van 86 jaar overleden dominee B.J. Wiegeraad uit Veenendaal. Van juli 2006 tot mei 2013 heeft hij met overgave en betrokkenheid onze gemeente als bijstand in het pastoraat getrouw mogen dienen. Zo mogen wij hem herinneren. Zijn werkzaamheden waren in hoofdzaak gericht op de ouderen, maar de hele gemeente had zijn hart. Vele malen mocht hij ook in de erediensten voorgaan en zo de Naam van zijn Heiland verkondigen.

Het gedicht van E. IJsker-Kooger, dat ds. Wiegeraad in zijn meditatie rond zijn afscheid in de ‘Petra’ koos, vermelden wij hierbij nogmaals:

 

Al vluchtte je naar ’t uiterste der zee,

ook daar nog zou Mijn hand je begeleiden,

want niets kan jou meer van Mijn liefde scheiden,

Ik reis je hele leven met je mee.

 

We wensen mevrouw Wiegeraad, kinderen en kleinkinderen Gods troost en nabijheid toe in het verwerken van dit grote verlies.

  

Verkiezing ambtsdragers

Tijdens de kerkenraadsvergadering op 26 oktober jl. heeft de kerkenraad kennis genomen van de namen die door gemeenteleden zijn ingediend betreffende de vacatures binnen de kerkenraad. Het was verheugend dat velen namen hebben ingediend en zo hun betrokkenheid hebben getoond. We zijn er dankbaar voor.

Uit de ingediende namen zijn de volgende dubbeltallen in alfabetische volgorde opgesteld:

 

In de vacature van diaken C.H. van den Oosterkamp:

De heer M.W. van Lieshout, Rijksstraatweg 36, 3921 AJ Elst

De heer G. Peterman, Margrietstraat 27, 3921 BL Elst

 

In de vacature van diaken A.J. Pauw:

De heer G. Franken, Het Bosje 6, 3921 EJ Elst

De heer J. Innemee, Beatrixstraat 80, 3921 BR Elst

 

In de vacature van ouderling-kerkrentmeester L. Boon:

De heer H.E.J. Boon, Oranjestraat 43, 3921 BA Elst

De heer G.J. Bouw, Woudweg 2B, 3921 CR Elst

 

In de vacature van ouderling D. Druijff:

De heer R. Jansen, De Klamp 19, 3921 EL Elst

De heer G.J. Pitlo, Christinastraat 35, 3921 BS Elst

 

In de vacature van ouderling J. van der Vlies:

De heer D.A. van Donselaar, Oranjestraat 24C, 3921 BC Elst

De heer R. van Laar, Rijksstraatweg 177, 3921 AE Elst

 

Het is de bedoeling dat na de bevestiging van de nieuw gekozen ouderlingen de werkzaamheden in de gemeente opnieuw worden bezien en onderling zullen worden verdeeld.

 

Op D.V. 22 november a.s. zal de stemming plaatsvinden. De stemgerechtigde lidmaten van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om hun stem uit te brengen in de grote zaal van ‘PniŽl’. Dit kan van 17.00 tot 18.00 uur en van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Stemmen bij volmacht is mogelijk. Per belijdend lid kan er ťťn stem bij volmacht worden uitgebracht. Daarbij is een ondertekende volmacht nodig.

U wordt vriendelijk verzocht om tijdens het stemmen de geldende coronamaatregelen in acht te nemen en de zaal aan de parkeerplaatszijde te verlaten.

 

Visitatie – procedure losmaking ds. G.J. Hiensch

We zijn nog steeds in afwachting van het definitieve besluit van het generale college voor de ambtsontheffing betreffende de losmaking van ds. Hiensch van de gemeenten Elst en Rhenen. Dit duurt in de optiek van de kerkenraden al te lang, maar we zijn afhankelijk van de kerkelijke procedures. We hopen echter dat er op korte termijn uitsluitsel wordt gegeven over het vervolg.

 

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op 5 december a.s., zal er op 30 november van 19.30 tot 19.45 uur Censura Morum worden gehouden in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

 

Tot slot

Op grond van de Bijbel geloven wij dat onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, om Zichzelf te openbaren als Rechter over de levenden en de doden. Dit zal gebeuren wanneer de door God vastgestelde tijd gekomen is (die onbekend is voor alle schepsels) en het aantal uitverkorenen compleet is.

Zichtbaar voor iedereen komt Hij terug, met grote heerlijkheid en majesteit en op dezelfde wijze zoals Hij met Zijn lichaam is opgevaren (Hand. 1: 11). Hij zal deze oude wereld in vuur en vlam zetten, om haar te zuiveren.

Daarom verwachten wij die grote dag met een sterk verlangen, om dan volmaakt Gods beloften in Jezus Christus, onze Heere, te genieten.

Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 37