Van de kerkenraad

 

Verkiezing ambtsdragers – namen indienen

Per 31 december a.s. zijn er een aantal broeders van de kerkenraad aftredend.

Diaken A.A.J. (Albert) Bouwman is aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn derde termijn erop zit.

Ouderling B.C. (Ronald) Bootsman is aftredend en heeft aangegeven niet voor een nieuwe termijn op te gaan.

Door het vertrek van deze twee broeders ontstaan er dus twee vacatures in de kerkenraad. 

Ouderling-kerkrentmeester J. (Jacob) van Laar is aftredend, maar wel herkiesbaar. Wanneer er voor broeder van Laar vanuit de gemeente geen tegenkandidaten worden ingediend, zal hij bij enkelvoudige kandidaatstelling worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. 

De belijdende leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om namen in te dienen van gemeenteleden waarvan zij menen dat deze in aanmerking komen voor één van de genoemde vacatures. Dit kan tot en met vrijdag 3 november 2023 bij de scriba van de kerkenraad, Onno Flipse.

 

Beroepingswerk

Op 30 september heeft dominee Visser laten weten het beroep helaas niet te kunnen aanvaarden. Dominee Visser was positief over onze gemeente en voelde zich betrokken. Echter is hij na veel gebed en overweging ervan overtuigd geraakt dat zijn werk in zijn huidige gemeente nog niet af is. Wij wensen hem Gods zegen toe in zijn verdere werk in zijn huidige gemeente.

 

Kerkenraadsvergadering

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 24 oktober is het beroepingswerk geëvalueerd. Besloten is om het beroepingswerk zoveel als mogelijk hetzelfde voort te zetten. Ook de kerkenraad van Bethel Rhenen kwam tot ditzelfde besluit. Op korte termijn zal de beroepingscommissie weer bijeenkomen om voor het vervolg van het beroepingswerk.

Verder is er een update gegeven door de commissie zingen in de kerk en de commissie jeugd. Beide commissies hebben binnenkort hun eerste vergadering. Ook is het stappenplan voor het aankomende ambtsdragersverkiezing besproken. Op 7 november zal er een extra kerkenraadsvergadering zijn om dubbeltallen op te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers.