Algemeen nieuws

 

 

Bezoek ds. Hiensch

Op donderdag 7 april heb ik (Jan Bootsman) een bezoek gebracht aan dominee Hiensch in Schoonhoven. De bos bloemen en de vele kaarten en presentjes heb ik aan hem overhandigd. Hij bedankte daarvoor en zei dat hij ze op een rustig moment gaat bekijken.

We hebben gezellig koffie gedronken en herinneringen opgehaald. De dominee vertelde over het leven in Schoonhoven en over zijn ambt als predikant dat hij ondanks de achterliggende gebeurtenissen nog steeds mag uitoefenen. Hij mag nog steeds de blijde boodschap verkondigen vanaf de preekstoel.

Bij mijn vertrek heb ik hem en zijn vrouw veel woongenot, vreugde en blijdschap in het werk toegewenst.

Jan Bootsman

 

Bedankje verjaardag

Voor de gelukwenskaarten op Jannies verjaardag, zaterdag 16 april 2022, danken wij u van harte.

Arie en Jannie Stuijt

 

 

Hemelvaart

Het lichamelijk opvaren van de Heere Jezus van de aarde naar de hemel.

 

Christus leeft en regeert

Na Zijn opstanding onderwijst de Heere Jezus Zijn discipelen over de dingen van het Koninkrijk van God. Op de veertigste dag staat Hij met hen op de Olijfberg en zegent Hij Zijn discipelen met uitgebreide handen. Terwijl Jezus dat doet, vaart Hij op naar de hemel en onttrekt een wolk Hem aan hun ogen. Een wolk is in de Bijbel het teken van Gods aanwezigheid. Nu Zijn werk op aarde is volbracht, keert de Zoon terug naar de heerlijkheid van Zijn Vader.

Jezus had Zijn discipelen verteld dat het voor hen ten goede zou zijn dat Hij terugging naar Zijn hemelse woonplaats (vgl. Johannes 16:7). Vanuit de hemel zal Hij als de verhoogde Christus de Heilige Geest zenden. Jezus verlaat Zijn volgelingen niet, maar komt juist dichterbij. Zo dichtbij als geen mens kan komen: in het hart.

 

Waarom is het voor christenen belangrijk dat Jezus in de hemel is? De Heidelbergse Catechismus noemt drie redenen. De eerste reden is dat Hij in de hemel hun Voorspraak of Advocaat bij de Vader is (1 Johannes 2:1). We kunnen geen betere Advocaat hebben: Jezus weet als mens precies wat wij meemaken en Hij pleit voor zondaren bij Zijn Vader. Christus denkt aan de Zijnen en bidt voor hen. Als ze zondigen of ontrouw zijn, zegt Jezus: ‘Vader, wees niet vertoornd op hen. U heeft Uw toorn over Mij uitgestort en daarmee zijn hun zonden verzoend.’ Niet alleen met woorden en daden, maar ook in Zijn aanwezigheid is Jezus een herinnering voor de Vader dat door het werk van Zijn Zoon alles volbracht is. Hij ís als het ware een gebed. Hij blijft bidden, ook als wij als mensen stoppen.

De tweede reden is dat Christus als mens in de hemel is en dat dat een bewijs is dat iedereen die door het geloof deelheeft aan Hem, straks ook lichamelijk in de hemel zal komen. De Heere Jezus is namelijk niet los te denken van de Zijnen. De Bijbel zegt het heel sterk: Christus is als Hoofd van Zijn lichaam in de hemel, dus Zijn kinderen, die deel van Zijn lichaam zijn, zijn eigenlijk ook al in de hemel (Efeze 2:6)! Een christen mag dus in het geloof zeggen: Ik kom niet in de hemel, ik ben er al!

Het derde antwoord spreekt van een ruil: Christus nam ons vlees en bloed mee naar de hemel en stuurt Zijn Geest terug. Deze ‘ruil’ laat de tere liefde zien van Christus voor Zijn kerk: Hij wil dat de Zijnen aan Hem denken. Er is een hechte band tussen de Bruidegom in de hemel en Zijn bruid op aarde. Hij wil dat Zijn bruid bij Hem is en de bruid bidt door de Geest van Christus: Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig! De Heilige Geest leert de gelovigen om te zoeken naar de dingen die boven zijn, waar Christus is – en jij met Hem?

Christus deelt nu als Koning in de hemelse glorie. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond (Hebreeën 2:9). Hij zit aan de rechterhand van God (Psalm 110:1), de hoogst denkbare positie. In naam van de Vader regeert de Zoon over de kerk en de wereld. Zijn werk is namelijk nog niet klaar. Hij regeert als Koning en komt eens terug om te oordelen, de levenden en de doden. Nu leven we in de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn wederkomst. Dat is genadetijd. Kijk jij uit naar de dag dat Jezus terugkomt? 

Bron: abcvanhetgeloof.nl – jongeren

 


 

Boekentip

 

Nieuw: Kort en krachtig over de eindtijd

Auteur: Ron van der Spoel

Uitgeverij: KokBoekencentrum; prijs € 11,99.
 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Met ‘Kort en krachtig over de eindtijd’, dat in februari jl. is verschenen, geeft Ron van der Spoel in twaalf korte hoofdstukken weer waar de eindtijd over gaat. Er komt een dag dat Jezus terugkeert naar deze wereld. Dat heeft Hij beloofd en dat is waar we als gelovigen op hopen. De periode tussen de hemelvaart en terugkeer van Jezus noemen we de eindtijd. Dit boek gaat over deze laatste periode, over wat er gaat gebeuren bij de terugkeer van Jezus en hoe het leven op de nieuwe aarde zal zijn. Er is onder christenen veel onduidelijkheid hierover en dit boek heeft echt niet alle antwoorden op alle vragen. Het doel is dat we met groot verlangen blijven uitkijken naar de terugkeer van Jezus.

 

Ron van der Spoel (Berg en Terblijt) is predikant in Zuid-Limburg en werkt daar namens het Leger des Heils als pionier. Daarnaast is hij verbonden aan Open Doors Vlaanderen.

 

In hoofdstuk 2 van dit boek lezen we o.a.:

Wie hoopvol leeft, kijkt met reikhalzend verlangen uit naar het moment dat Jezus terugkomt en het volmaakte leven met Hem zal beginnen. Maar we lopen niet alleen met ons hoofd in de wolken, we staan ook met onze voeten op de grond. Hoe ga je om met dat spanningsveld tussen nu en straks? In de eerste plaats begint het eeuwige leven niet pas straks, na de wederkomst van Jezus, maar is dat ook in het tijdelijke al aanwezig. Jezus zegt in Zijn gebed in Johannes 17:3: ‘Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.’

Ons eeuwige leven begint dus op het moment dat we God leren kennen als onze hemelse Vader. Jezus, onze Redder, maakt dat mogelijk. Paulus zegt: ‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping’
(2 Korinthe 5:17). Dan is de eeuwigheid al in onze ziel en hebben we een relatie met Jezus die nooit meer zal eindigen, zelfs niet als we sterven.

We leren Jezus op deze aarde kennen en liefhebben en na de wederkomst zullen we met deze Geliefde verder leven op de nieuwe aarde. Het genieten van een leven met Jezus is dus niet alleen weggelegd voor later, maar ook voor vandaag. We kunnen sterven of het meemaken van de wederkomst vergelijken met wat er gebeurt als een gezin naar een ander werelddeel verhuist. Alles wordt anders, behalve het meest wezenlijke, de onderlinge relatie als gezin. Die blijft hetzelfde. De relatie met Jezus blijft ook altijd, nu en straks. Jezus zegt nog iets anders over het leven in het zicht van de eeuwigheid: je moet voor jezelf geen schatten op aarde verzamelen, maar in de hemel (Mattheüs 6:19-21).

Als we leven in de verwachting van het eeuwige leven, relativeert dat de natuurlijke drang naar veel bezit, een schitterende carrière, kortom: een leven dat alleen gericht is op jezelf. Een christen hoeft niet het uiterste uit dit leven te halen als het gaat om status, prestatie of welvaart. Hij weet dat hij zoveel meer en heerlijkers in het vooruitzicht heeft.

Leven in de eindtijd gaat om het verzamelen van schatten in de hemel. Dat is alles waarvan we weten dat God er ook van geniet: Hem eren en aanbidden en daar ook echt tijd en ruimte voor maken; je naaste liefhebben, echte aandacht te geven aan je gelief­den en aan ieder die op je pad komt, dichtbij en verder weg. Zo verzamel je schatten in de hemel. Dat zijn al die dingen die niet met geld te koop of met macht te verkrijgen zijn, maar die je alleen kunt ontvangen van God.

 

Weer familie-ontmoetingsdag ‘Op weg met de ander’

De christelijke vereniging ”Op weg met de ander” organiseert op D.V. zaterdag 21 mei weer een familie-ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, zorgwerkers, leiders van aangepaste clubs en catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

In 2020 werd de dag vanwege corona niet gehouden, vorig jaar vooral online. Nu kijken de doelgroep, hun familie en vrienden én de organisatoren ernaar uit om weer een echte ontmoeting te hebben!

Tijdens de dag staat de Bijbel, zingen en onderlinge ontmoeting centraal. Dit keer vindt de dag plaats in de Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn. De predikant van deze gemeente, ds. H.I. Methorst, houdt ’s morgens de Bijbelvertelling. Het thema is ”Bij je naam genoemd”.

De dag wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8 in Apeldoorn. ’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit sporten, snoezelen, gespreksgroep of creatieve activiteiten. Ds. J. Riemersma vertelt aan de andere belangstellenden aan de hand van diverse schilderijen hoe we via Rembrandt een glimp van de hemel opvangen.

Aanmelden verplicht, uiterlijk voor 16 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl. Voor vragen: info@opwegmetdeander.nl of
06-2846 7419.