ANBI - Diaconie

     
ANBI Diaconie
Als Hervormde Gemeente Elst Ut vallen wij onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN heeft een zogenaamde ANBI-groepsbeschikking. Onze diaconie valt ook onder deze groepsbeschikking. Giften aan de diaconie zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Tenaamstelling: Diaconie van de Hervormde Gemeente Elst Ut 
Contactadres: Rijksstraatweg 24, 3921 AJ te Elst Ut 
Telefoon:
RSIN (fiscaal nummer): 806493094
Kamer van Koophandel: 76385396
Bankrekening: NL61 RABO 0373710275
Email: diaconie@hervormd-elst.nl

De Nederlands Hervormde Gemeente Elst Ut is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

  

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiŽn, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieŽn en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente Elst Ut.

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen door de diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling
De diaconie deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.
Voor het beleidsplan klik hier.

Activiteiten
De activiteiten die vanuit de diaconie plaatsvinden worden gepubliceerd op de website van de kerk en in het kerkblad "De Petra". 

FinanciŽle verantwoording
Voor een samenvatting van het financiŽle resultaat van het afgelopen kalenderjaar en de begroting van het huidige kalenderjaar:
 

- Begrotingen en jaarrekeningen

ANBI rapport