Rond de diensten


Opening verenigingsseizoen: 13 september

De morgendienst van 13 september zal in het teken staan van de opening van het verenigingsseizoen. In deze dienst zal ds. Hiensch voorgaan.

Het is goed om er in een dienst bij stil te staan dat het winterwerk weer mag beginnen en er Gods onmisbare zegen over te vragen. Laat dit werk echter ook steeds een plaats hebben in ons dagelijks gebed.

De jaarlijkse gemeentedag gaat dit jaar spijtig genoeg niet door. Ondanks dat er al veel was voorbereid, heeft de commissie hiertoe moeten besluiten omdat er, als gevolg van de huidige regelgeving, te veel beperkingen waren. We danken hen voor hun inzet en hopen dat D.V. volgend jaar e.e.a. toch gestalte kan krijgen.

 

IsraŽlzondag: 4 oktober

Ieder jaar is de eerste zondag van oktober IsraŽlzondag in veel kerken in ons land. Dit jaar is dat op 4 oktober. Een mooi moment ook voor ons om met elkaar als gemeente extra stil te staan bij IsraŽl en uiting te geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met dit volk.

In de morgendienst op deze zondag zal ds. Goijert uit Nijkerk voorgaan. Hij is bestuurslid van de Stichting Steun Messias Belijdende Joden en daardoor zeer betrokken bij het volk IsraŽl.

 

Inrichting van de erediensten

Aangezien het er naar uitziet dat er voorlopig nog niets zal veranderen in de mogelijkheden om de kerkdiensten te bezoeken, zal de komende periode in principe de huidige regeling van kracht blijven. Iedereen kan zich dus weer aanmelden voor de diensten in (nog een gedeelte van) september en de maand oktober.

Fijn dat velen zich tot nu toe aangemeld hebben en dat zij zo regelmatig in de kerk aanwezig konden zijn en ook op deze manier weer andere gemeenteleden konden ontmoeten. We hopen dat iedereen dit blijft of gaat doen. Het blijkt nl. dat er vooral in de avonddiensten vaak nog plaatsen beschikbaar zijn. Wanneer u zich (waar mogelijk) voor alle diensten aanmeldt, kan de scriba, wanneer er in de morgendiensten eventueel geen plaats meer is, u toch indelen voor de avonddiensten.

Mochten er wijzigingen komen in de huidige manier waarop de diensten kunnen worden gehouden, dan wordt u hiervan op de hoogte gehouden via de afkondigingen en andere middelen.

Laat ons aller gebed zijn dat we weer binnen afzienbare tijd als gehele gemeente mogen samenkomen, dat de sacramenten weer kunnen worden bediend en we ook weer met heel de gemeente mogen zingen tot eer van God.

Voor hen die thuis moeten meeluisteren en -kijken hopen we dat ook voor hen de diensten tot zegen mogen zijn. Het is een heel andere beleving om op deze manier de diensten mee te maken. Het is wat moeilijker om je te concentreren en ook bijvoorbeeld het zingen thuis is heel anders dan in de kerk.

We wensen iedereen die de diensten hoort of ziet, thuis of in de kerk, Gods onmisbare zegen toe.

 

O God, die onze Vader zijt;
Die t' allen tijd,
Ons Uwe tegenwoordigheid,
In Christus, wilt betonen,
Wanneer men, in Uw naam vergaard,
Uw Woord verklaart;
Zie ons nu sa‚m daartoe bereid;
Uw Geest koom' bij ons wonen;
Ontsluit des dienaars hart en mond;
Wil hem en ons verlichten,
Opdat hij, uit Uw heilverbond,
Zichzelf en ons moog' stichten,
En wij, op Uwe leer gegrond,
Ons leven daarnaar richten.

 

Gezang 8: Bedezang voor de preek.

 

 

Aanmelden voor de erediensten in september en oktober

 

Voor (een aantal weken in) september en oktober kan iedereen zich (nog) aanmelden voor het bezoeken van de kerkdiensten. Schroom niet om dit te doen, er is nog steeds plaats genoeg. Wanneer u en jullie zich tijdig aanmelden is het voor de scriba weer mogelijk om een goede verdeling te maken over de diensten waarvoor u zich hebt opgegeven. Opgeven voor alle diensten mag natuurlijk ook. Dit maakt de verdeling nog gemakkelijker. Op deze manier kan iedereen die dit wil en kan weer regelmatig naar de kerk. U ontvangt een bericht met daarin de diensten welke u kunt bezoeken. Uiteraard zijn de dan geldende voorschriften van kracht.

Mocht u ingedeeld zijn en toch niet kunnen komen, geef dit dan tijdig door. De opengevallen plaatsen kunnen dan aan anderen worden toegewezen.

De scriba ontvangt de aanmeldingen voor oktober graag uiterlijk donderdag 1 oktober.

 

Aanmelden voor de diensten kan via e-mail of telefonisch bij de scriba van de kerkenraad, ouderling S. Flipse,

e-mail scriba@hervormd-elst.nl of telefoon 06 38945870.