Rond de diensten

  

Lijdenstijd

‘En zij namen Hem gevangen en voerden Hem weg…’(Lukas 23: 54a).

We zijn het tweede gedeelte van de lijdenstijd ingegaan. Nog drie zondagen in deze bijzondere tijd, waarin we gedenken wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan, we stilstaan bij de lijdensweg die Hij op weg naar het kruis op Golgotha is gegaan. Intens dankbaar gedenken we dat Hij Zijn lichaam en bloed gegeven heeft om zo d weg te zijn tot het eeuwig behoud van hen die in Hem geloven.

Zo gaan wij ook dit jaar weer onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen.

 

Goede Vrijdag: ‘Jezus is gestorven.’

‘Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U mij gegeven hebt om te doen (Johannes 17: 4).

Op Goede Vrijdag, 10 april, staan we stil bij het laatste lijden van de Heere Jezus en bij Zijn sterven. Helemaal vrijwillig is Hij de weg gegaan, de weg naar het kruis om al onze schuld en zonden op Zich te nemen. Geheel uit vrije wil geleden heeft en aan het kruis op Golgotha voor ons gestorven is. Gestorven is, opdat wij de liefdevol uitgestoken hand vast zouden pakken en de weg mogen gaan die Hij voor ons heeft bereid.

In de kerkdienst op deze dag, die om 19.30 uur begint, zal juist hierbij worden stilgestaan. Dan mogen we horen van dat grote wonder. Door Zijn sterven is er eeuwig leven.

 

Pasen: ‘Jezus is opgestaan!’

‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt (Lukas 24: 5b – 6a).

Op de zondag na Goede Vrijdag, 12 april, de eerste dag van de nieuwe week, zal het Pasen zijn!

Sinds Pasen is alles anders. Sinds Pasen weten wij dat de dood niet het laatste woord heeft. Het is weliswaar de laatste vijand die tenietgedaan moet worden, maar de angel is eruit, zegt Paulus. Elk sterven van een christen is de doorgang geworden naar een nieuw leven, het eeuwige leven met God. Want Jezus Christus is opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen! Hij is de opstanding en het leven.

Dat mogen we op deze dag als gemeente van Jezus Christus (wereldwijd) vieren en Hem alle lof en eer brengen die Hem toekomt.

Voorafgaande aan de morgendienst zullen we van 9.15 tot 9.30 uur een aantal paasliederen zingen. Zingen u en jullie dan allemaal mee tot eer en glorie van de opgestane Heiland?

 

Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid,
Toen 't derde licht rees uit de kimmen;
Om, nu bekleed met majesteit,
Ten derden hemel op te klimmen;
Waar Hij, in hoogstverheven stand,
Ten troon zit aan Gods rechterhand;
Vanwaar wij Hem ten oordeel wachten,
Met eng'len en bazuingeschal,
Wanneer Hij alle de geslachten,
't Zij dood of levend, richten zal.

Uit de berijming van de 12 artikelen van het geloof,

vers 3. 

 

Tweede paasdag

Op de tweede paasdag is er een zangdienst, onder leiding van ons ‘gemeentekoor’. Ook dan mogen we luisteren naar– en meezingen met de liederen die door hen zijn ingestudeerd. Een prachtige gelegenheid om gezamenlijk (kinderen, jongeren en ouderen) ng een keer stil te staan bij het wonder van Pasen.

Deze zangdienst begint om 10.00 uur.

 

Paasontbijt 13 april

Maandag tweede paasdag hopen we voor het eerst een paasontbijt met elkaar te houden in ‘Pnil'. De inloop is om 8.00 uur en om 8.30 uur beginnen we met het ontbijt.

Om de kosten te dekken is er een giftenpot voor een vrijwillige bijdrage. Na het eten kunnen we dan aansluitend doorgaan naar de zangdienst.

Noteer dit vast in je agenda. Het is een mooi begin van deze dag!

 

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten toe.

 

Koffie drinken

Afbeeldingsresultaat voor koffiekopjeNa afloop van de morgendienst van 5 april a.s. drinken we weer ons maandelijks kopje koffie of thee in ‘Pnil'. Iedereen is hiervoor hartelijke uitgenodigd. Juist na de dienst is het goed om elkaar te ontmoeten en samen nog even na te praten over de preek en over andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!