Pastoraal   

Huwelijksjubilea:

 

25 jaar getrouwd

17 december 2018:

Dhr. E. van Beek en Mevr. G.W. van Beek - Blankestijn, Franseweg 119, 3921 DG Elst

 

45 jaar getrouwd

7 december 2018:

Dhr. H. Ursinus en Mevr. S.J. Ursinus - Bolderman, Oranjestraat 71, 3921 BB Elst

21 december 2018:

Dhr. H. Klomp en Mevr. J.B. Klomp - de Bruin, Irenestraat 38, 3921 BJ Elst       

 

Wij feliciteren deze echtparen van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wensen hen Gods zegen voor de toekomst.

 

Heilig, heilig, heilig is de HEERE der legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

Jesaja 6: 3.

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren. Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Dan mag het kinken: ‘Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.’

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum:

Naam

03-12-1937

Mevr. A. van Beek - Moes
Paardenkop 22 3922 GL Elst

04-12-1948

Mevr. A. van Verseveld - van Barneveld
Franseweg 71 3921 DE Elst

05-12-1939

Dhr. G. Slotboom
Schoolweg 57 3921 CB Elst

08-12-1948

Dhr. W. Bos
Veenendaalsestraatw. 17 3921 EA Elst

13-12-1940

Dhr. W.A. van Ommeren
Rijksstraatweg 158 3921 AL Elst

14-12-1945

Mevr. H. Borst - van der Wal
Schoolweg 65 3921 CC Elst

16-12-1942

Dhr. G. Reede
Christinastraat 124 3921 BW Elst

18-12-1943

Mevr. J. van Verseveld - Veer
Rijksstraatweg 199 3921 AE Elst

18-12-1940

Dhr. W. Borst
Schoolweg 65 3921 CC Elst

19-12-1948

Dhr. P.A. Drost
Paardenkop 7 3921 DC Elst

20-12-1946

Mevr. J.C. van Zetten
Larekamp 26 3921 EE Elst

23-12-1937

Dhr. A.A. Vermeer
Oranjestraat 8 3921 BC Elst

24-12-1936

Dhr. G.G. van de Grift
Rijksstraatweg 20 A   3921 AJ Elst

27-12-1939

Dhr. A. Stuijt
Oranjestraat 4 3921 BC Elst

27-12-1943

Mevr. J. van Voorthuisen - van den Berg
Rijksstraatweg 98 3921 AL Elst

28-12-1944

Dhr. J. van Hardeveld
Franseweg 17 3921 DD Elst

28-12-1939

Mevr. C.M. van Gesink - Greven
Woudweg 35 3921 CN Elst

30-12-1943

Mevr. M.S.H. Olivier
Schoolweg 32 3921 CE Elst

 

O onze God, o vast vertrouwen

van ’t allerverste land,

op Wien al ’s aardrijks einden bouwen

en ’t wijdstgelegen strand!

Gij, Die de hemelhoge bergen

doet pal staan door Uw kracht,

zodat zij vloed en stormen tergen,

Gij zijt omgord met macht!

Psalm 65: 4

 

Geboren

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in Uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan

ontbrak er niet één.

Psalm 139: 16

 

De bovenstaande tekst stond afgedrukt op het geboortekaartje dat we ontvingen van Rianne en Paul Groothedde, Rijksstraatweg 190, waarmee ze als dankbare ouders kennis geven van de geboorte van hun zoon Hendrik Albert.

Ben, zoals hij is genoemd, is geboren op 21 oktober jl.

Wij feliciteren Rianne en Paul heel hartelijk met de geboorte van hun zoon en wensen hen Gods zegen en veel wijsheid toe voor de tijd die komt. Het gebed mag zijn dat ook Ben mag opgroeien en leven bij het Woord van God.

 

 

Overlijden (1)

In de namiddag van maandag 15 oktober jl. kwam toch nog wel zeer onverwacht het levenseinde van de heer Zeger Wildeman, de laatste periode van zijn leven gewoond hebbend aan Nieuwe Veenendaalseweg 51-09 te Rhenen. Dhr. Wildeman mocht de gezegende leeftijd bereiken van 92 jaar en hij was de echtgenoot van mevr. Dinie Wildeman-Blom. Ook achter zijn leven moeten wij nu schrijven: en hij is niet meer.

Een aantal dagen voor zijn overlijden in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede was dhr. Wildeman aldaar opgenomen omdat hij kort daarvoor thuis was gevallen en daarbij zijn heup had gebroken. Hij is na zijn opname daar nog geopereerd en het leek er aanvankelijk op dat het goed zou gaan met hem, maar gaandeweg werd toch ook duidelijk dat het toch ook niet in alle opzichten voorspoedig verliep. Bijkomende complicaties, samen met een situatie van algehele verzwakking, brachten hem meer en meer in de problemen.

Zoals gezegd, op maandag 15 oktober nam de Heere hem weg van de zijde van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. De mens wikt, maar God beschikt.

Wat een groot verdriet kwam er zo toch nog vrij onverwachts hun leven binnen. Er was hoop en er was geloof dat het ondanks zijn hoge leeftijd toch nog wel goed zou komen. De Heere heeft alles anders geleid.

Wat een bijzondere genade is het dan toch ook, wanneer de Heere Zich in ons leven nog aan ons heeft willen openbaren door Zijn Woord en Geest als die God Die Heere is en levend maakt.

De dagen der mensen zijn als gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij; als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Bewaard tot de oogst?!

Opnieuw ging een roepstem uit tot de levenden: Bereidt uw huis…

Wij condoleren ook vanaf deze plaats mevrouw Wildeman en de gezinnen van haar kinderen Gerry en Cees met dit gevoelige verlies van hun geliefde en zorgzame vader, schoonvader en opa. De Heere schenke Zijn onmisbare troost in deze zo verdrietige omstandigheden.

Op zaterdag 20 oktober jl. namen wij afscheid van dhr. Wildeman in een rouwdienst in de kerk van de Hervormde Gemeente te Elst (Utr.) Daar was de familie immers tot voor kort woonachtig.

In de hun vertrouwde kerkruimte hebben wij het Woord van God mogen overdenken. Daarna vond zijn begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg te

Elst (Utr.)

Ds. G.D. Hoff

 

Overlijden (2)

In de vroege morgenuren van woensdag 14 november jl. overleed in zijn huis aan de Prinsenweg 4 in Elst de heer Teunis Quint, op de leeftijd van 82 jaar. De heer Quint was sinds 6 augustus 2011 weduwnaar van mevrouw Quint-Heikamp.

Vanaf de afgelopen zomer tobde dhr. Quint met zijn gezondheid. In de maand juni werd duidelijk dat hij een ernstige ziekte met zich meedroeg die ook op korte termijn levensbedreigend zou zijn. Hij is in die tijd nog een keer geopereerd en behandeld in het ziekenhuis en het mocht daarna gelukkig toch nog een hele tijd ‘redelijk’ goed met hem gaan. De laatste weken echter verslechterde zijn gezondheidstoestand aanzienlijk en mede uiteraard ook daardoor zijn lichamelijk conditie.

Jarenlang mocht dhr. Quint een leidinggevenede functie bekleden bij een bedrijf in Veenendaal waar hij tot aan zijn vervroegde uittreding in dienst was. Nu moest hij accepteren dat hij de regie van zijn leven uit handen moest geven. Dat was bepaald wel moeilijk voor hem, hoewel hij toch met verve de uitdagingen die het leven hem stelde aanvaardde.

Met grote zorg heeft hij in het verleden zijn zieke vrouw bijgestaan, ook toen het met haar steeds moeilijker werd qua verzorging en begeleiding. Zwaar ervoer hij dan ook nog steeds het feit dat hij haar moest missen.

Dhr. Quint was uitgesproken in zijn gedachten met betrekking tot het geloof, waarbij hij ook wel eens zijn eigen accenten zette. Hij was overtuigd van de noodzaak om de Heere Jezus in dit leven te kennen om zo ook het uitzicht te hebben op de beloften die Hij in Zijn woord geeft.

Hij vond het soms ook wel lastig of wellicht ook moeilijk om al die ‘grote’ en ‘moeilijke’ levensvragen goed onder woorden te brengen.

Toch hebben wij en anderen daar samen met hem over mogen spreken en hem ook telkens weer mogen wijzen op de genade van onze Heere Jezus Christus, die Zijn leven gaf aan het kruis, om ons vanuit de duisternis van de vele grote levensvragen te richten op het Licht dat in Hem verschenen is.

Die troost bidden wij ook van harte de rouwdragenden toe. Van harte condoleren wij dan ook vanaf deze plaats alle nabestaanden, het gezin van Martin en zijn vrouw en kinderen in Veenendaal in het bijzonder, nu zij hem toch nog tamelijk onverwachts moeten missen.

Op woensdag 21 november 2018 hebben wij dhr. Quint begraven op de begraafplaats “Larikshof”, na een rouwdienst die werd gehouden in de aula op de voornoemde begraafplaats.

Ds. G.D. Hoff

 

Zieken

Mevrouw Blankestijn – Wamelink, Verbindingsweg 27, is opgenomen geweest in het ziekenhuis Gelderse Vallei i.v.m. een bacteriële infectie. Inmiddels mocht ze weer thuis komen, maar is ze voorlopig nog wel aan huis gebonden.

 

Bij de heer Kits, Schoolweg 67, is prostaatkanker geconstateerd. Momenteel ondergaat hij ter behandeling een serie van 28 bestralingen in een periode van totaal zeven weken.

De heer en mevrouw Kits hebben aangegeven dat ze het fijn vinden wanneer de gemeente met hen meeleeft en –bidt.

Laten we dat trouw doen, maar daarbij ook mevrouw Blankestijn en alle anderen die ziek zijn niet vergeten!

 

Namens de kerkenraad wensen we allen veel sterkte en Gods nabijheid toe.