Meditatie

ZIE, IK KOM... Openbaring 16 : 15

 

De bijbel staat vol van het komen van God en in menige  kerkdienst worden wij begroet met de woorden: Genade zij u en vrede, van Hem Die is, en Die was en Die komt... (Openbaring 1 : 4). 
U ontvangt de hartelijke groet van Hem Die  in ons midden aanwezig wil zijn.
Die zekerheid hebben wij in Zijn Woord en belofte.
Dat Hij komt, valt niet te betwijfelen.
Advent betekent niets anders dan : "Hij komt".
Jezus komt.

 

Deze Jezus Die hier op aarde gekomen is in de nacht in Bethlehem, geleefd heeft, gestorven en begraven is, Die ook is opgestaan en ten hemel is gegaan, komt! Hij komt! Geen ander.
Hij is het immers Die deze woorden spreekt, zoals Hij ook gezegd heeft: "Nu ga Ik heen, maar Ik kom weer tot u" ( Joh. 14 : 3).
De
discipelen hebben dat goed onthouden want door heel het Nieuwe Testament trilt het verlangen naar Jezus' terugkomst.

 

Dat verbindt het verleden met de toekomst. En iedereen zal Hem zien verschijnen. Even onverwacht(s) als bij Zijn komst op aarde zal Hij komen op de wolken. Slechts enkelen in Israel verwachtten Hem. Het overgrote deel van de mensen rekende er niet op dat zou gebeuren, wat  al eeuwen beloofd is.
Maar zie: "Hij komt...".
bijbel2
En Hij is gekomen. Zo zal het ook zijn bij Zijn terugkomst.

Reken erop en wees waakzaam en er klaar voor Jezus te ontmoeten.

 

Wanneer Hij komt? Dat weten wij niet.
Als een dief, staat er. Zoals een dief 's nachts onverwachts binnendringt.
Dat heeft iets dreigends: O schrik, een inbraak, een inval.
Hij komt. Tot ons, tot mij. Wees gewaarschuwd zodat  Zijn komst je niet overvalt.
Dat je niet ongekleed wordt aangetroffen.
Dat wil zeggen dat je bereid bent Hem te ontmoeten in een wereld die in slaap sukkelt en meegesleurd wordt in ongeloof.
De een na de ander gaat onder zeil en ook wij dreigen in slaap te vallen als niemand ons wakker roept.

 

De roepstem van onze tekst staat in een tijdsgebeuren waarin heel de wereld in rep en roer is en het een  bange tijd wordt voor allen die de verschijning van onze Heere Jezus Christus lief gekregen hebben.
Daarom is dit laatste woord van de Heiland ook in deze adventstijd van zo'n indringende ernst.
Zorg dat je bekleed wordt, ja overkleed wordt met de klederen van Christus gerechtigheid om zonder verschrikken voor Hèm te staan die zal oordelen de levenden en de doden.
De tijd dringt. Put uit de Bijbelse bron want Die van deze dingen getuigt zegt: Ja Ik kom spoedig.
En wij bidden: Ja kom Heere Jezus!
De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen  (Op. 22:20).
Een gezegende adventstijd toegewenst.

 

Ds. A. van de Meer