Meditatie

 

 

 

 

Samen leven uit Gods liefde

 

Efeze 3:14-21

 

bijbel2Er wordt op dit moment nog volop gediscussieerd of we straks als christelijke gemeente weer in de kerk mogen zingen. Wordt het Covid-19 virus verspreid wanneer er gezongen wordt? Het feit dat veel koorleden besmet zijn geraakt met het virus, lijkt deze mening te ondersteunen. Niet meer zingen in de kerk, daar willen we als gemeente niet aan denken. Wat een verschraling wanneer alle zang verstomt. En stem kan al mooi klinken, maar samen zingen heeft meerwaarde. Niet iedere stem heeft eenzelfde bereik. De een heeft een zwaar en donker keelgeluid, de ander kan heel hoog zingen. Al die stemmen samen vormen n lied, n melodie.
 

In de brief aan de gemeente van Efeze benadrukt Paulus de eenheid van de gemeente. Had de HEERE Zich in het verleden exclusief verbonden met het volk Isral, na Pinksteren mogen ook niet-Joden zich voegen bij de God van Abraham, Izak en Jacob. In de gemeente van Christus komen Jood en niet Jood bij elkaar en mogen ze n zijn in Christus. ‘Door Hem hebben wij beiden door n Geest de toegang tot de Vader’, schrijft Paulus in 2:18.
 

Paulus is door de Heere in dienst genomen om het Evangelie aan de niet-Joden te verkondigen. Hij ziet het als een bijzondere genade, hij de apostel die de gemeente eerst heeft vervolgd. Hij beschouwt het als een eer om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen (2:8). Het in dienst staan van deze verkondiging brengt Paulus geen maatschappelijke roem en aanzien. Hij bevindt zich op het moment dat hij de brief schrijft in de gevangenis (3:1; 4:1; 6:20). Het feit dat Paulus verdrukkingen lijdt, zou voor de gemeente een oorzaak kunnen zijn om de moed te verliezen.
 

Paulus buigt daarom zijn knien. Hij bidt dat God de gemeente met kracht zal versterken. Met als doel dat Christus door het geloof in de harten van gelovigen woont. Het woord wonen betekent je ergens vestigen. Niet om er na een kort verblijf weer te vertrekken, maar blijvend deel uit te maken van je leven. Iemand met wie je zo verbonden bent, daar raak je ook mee vergroeid. Er ontstaat een hechte band, waarin je groeit in liefde. De relatie met Christus heeft alles te maken met het geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Een plant heeft wortels nodig om vruchten te kunnen dragen. En een fundament is nodig voor stabiliteit en stevigheid ondanks de weersomstandigheden. Zo mag een gelovige groeien en bloeien en vast staan in Christus en in Zijn liefde.
 

Deze liefde is zo groot dat zij alle kennis te boven gaat. Dat kan geen mens alleen bevatten. Daar hebben we anderen bij nodig. We weten ons verbonden met mensen die ons zijn voorgegaan, gelovigen die leefden met Christus. We mogen ons ook n weten met gelovigen nu. Niet alleen met mensen in Nederland maar ook met gelovigen wereldwijd. Met Joden en niet-Joden, met blank en bruin, met klein en groot, met jong en oud. Samen n te zijn in Hem zoals Paulus ons voorhoudt. Alleen met elkaar kunnen we iets ontdekken van de grootheid van Zijn liefde, van Zijn genade. De lengte van die liefde reikt tot aan het einde van ons leven en de hoogte brengt ons tot voor Zijn troon. De diepte verzekert ons dat er geen put zo diep is of Zijn liefde weet ons ook daar te vinden.
 

Als gemeente mogen we Hem aanbidden en Hem alle heerlijkheid brengen. Wanneer we als gemeente op deze toonhoogte elkaar vinden, ligt een loflied op onze lippen. We worden opgeroepen om als gemeente in deze wereld de lofzang gaande te houden. Zingt u mee? Nu nog even niet samen in de eredienst, maar dit kan ook in kleine, huiselijke kring.
 

Anneke van Maanen-Witteveen