Meditatie

Hoe groot en schitt’rend is Zijn eer!

(Handelingen 10 : 1 – 11 : 18)

 

 

Handelingen 10 beschrijft hoe de Heere door Zijn Geest leiding geeft en Petrus en een Romeins officier Cornelius bij elkaar brengt: de gave van de Heilige Geest wordt ook op de heidenen uitgestort (vers 45). Wij ontvangen Geestelijk onderwijs:

1. Bid! Het valt ons op, dat beiden een visioen/geestvervoering ontvangen omtrent een van de vaste gebedstijden (het zesde en het negende uur). Beiden zijn in gebed (verzen 9 en 30). Het gebed als uiting van het hart dat uitgaat naar de Heere.

2. Van Cornelius lezen we niet alleen dat hij voortdurend tot God bad, ook dat hij veel liefdegaven (aalmoezen) aan het volk gaf (vers 2). De engel zegt tegen hem: ‘Uw gebeden Ún uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God’. Het ware geloof is werkzaam door de liefde.

3. Kom onder het Woord. Als de engel in het visioen aan Cornelius verschijnt, laat hij Petrus zenden: hij zal hem de Christus verkondigen. De Heilige Geest leidt ons onder het Woord; de verkondiging van het Evangelie.

4. Verwacht dat de Heere spreken zal. Cornelius had zijn mannen weggestuurd om Petrus te halen; in de tussentijd roept hij zijn familieleden en beste vrienden bijeen met verwachting (vers 24): ‘Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is’ (vers 33b).

5. ‘God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij genade’ (1 Petrus 5 : 5; Jakobus 4 : 6). Cornelius had een hoge positie, maar buigt zich voor Petrus neer. Petrus moet hem daarvan weerhouden, maar zijn houding getuigt van nederigheid.

6. De Heilige Geest sluit aan bij de (gewone) omstandigheden. Petrus raakt in geestvervoering rond het middaguur, als hij honger krijgt en iets wil eten. Precies op dat moment, ziet hij het laken en krijgt hij de opdracht om te eten.

7. Stel je open voor Gods plan, zoek Zijn wil en geef je over aan Zijn leiding, ook als dat in eerste instantie weerstand bij je oproept. Petrus moet door de Heere overtuigd worden dat het Evangelie ook moet uitgaan naar de heidenen. De Geest wil ons denken veranderen om te onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12 : 2). De Heere wil blokkades wegnemen en muren afbreken tot voortgang van Zijn Evangelie.

8. God eist gehoorzaamheid. Als Petrus het huis van Cornelius binnengaat, zegt hij: ‘God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen, toen ik ontboden werd.’ (verzen 28 en 29a).

Hoe machtig en heerlijk is Zijn werk. De Heere schenkt mensen Zijn Goddelijk heil. Om Zijn heil te verkondigen. Opdat Christus’ Naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt en Zijn Rijk wordt uitgebreid; ook hier en nu, ook onder ons.
Hoe groot en schitt’rend is Zijn eer!

Ds. D.M. Elsman, Rijssen