Van de kerkenraad
 

Kerkenraad

Op 16 juni jl. heeft de kerkenraad weer fysiek vergaderd in de grote zaal van ‘PniŽl', wat binnen de geldende regels mogelijk was. Het was bijzonder goed om elkaar weer op deze wijze te ontmoeten.

De meditatie aan het begin van de vergadering handelde over 1Thessalonicensen 5: 17-18:

Bid zonder ophouden. Dank God in alles.

Want dit is de wil van God in Jezus Christus voor u.

Bijzonder toepasselijk voor deze tijd die we als gemeente doormaken. We mogen bidden dat het werk in de gemeente door mag gaan, maar toch ook dankbaar zijn voor de afgelopen vreemde periode. Dankbaar dat God ons spaarde en dat het werk in de gemeente ook door mocht gaan, zij het anders dan anders, zowel aangaande de erediensten als het pastoraat.

We hebben tijdens deze vergadering o.a. de diensten met 30 personen geŽvalueerd en gekeken naar het vervolg van de diensten per 1 juli en naar het werk in de gemeente in de komende periode.

De stip aan de horizon is D.V. 1 september. De hoop is dat de verdere versoepelingen het mogelijk maken om dan binnen de kaders van de regelgeving (een aantal zaken van) het gemeentewerk weer op te kunnen pakken, zoals de gemeentedag, catechese, jeugdwerk, bijbelkring, seniorenkring en het bezoekwerk. Momenteel is het al wel mogelijk om bezoeken af te leggen. We zijn er nog wat terughoudend in, maar mochten er gemeenteleden zijn die graag een bezoekje willen krijgen, aarzel dan niet om dat ons te laten weten!

Nu nog veel mensen ook de komende tijd de diensten online moeten volgen, komt het misschien voor dat iemand daar eens over na wil praten of er vragen over heeft. Ook dan kunt u altijd contact opnemen met ds. Hiensch of met een van de leden van de kerkenraad.

De vergadering werd besloten met het lezen (i.p.v. zingen) van Psalm 42: 5:

Maar de Heer’ zal uitkomst geven,

Hij, die daags Zijn gunst gebiedt.

Ik zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht

Zingen daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog’ treffen,

Tot de God mijns levens heffen.

 

Geslaagd

Toen de kopij voor het vorige kerkblad moest worden ingeleverd, was nog niet bekend wie er in onze gemeente waren geslaagd voor hun examen. Inmiddels is dit al een tijd bekend, maar hieronder volgen toch nog even hun namen met nogmaals onze hartelijke felicitaties!

Selena van Ledden, Prinsenweg 52

Dana Geers, Oranjestraat 75

Aron Geers, Oranjestraat 75

Lieneke Groenendijk, Larekamp 36

Melissa van Walsem, Het Bosje 4

Sara van der Panne, Rijksstraatweg 49

Lisa van Donselaar, Oranjestraat 24c
 

Vakantieperiode

Langzamerhand komen de vakanties weer in beeld, Voor hen die examen deden is deze een tijdje geleden al begonnen. Anderen op school moeten nog even doorgaan, maar het komt dichterbij. Ook voor veel volwassenen breekt een periode van rust aan. Misschien is de invulling van de vakantie wel anders dan in eerste instantie was gepland, maar langs deze weg allemaal een goede vakantie gewenst.

Laten we ook hen die niet op vakantie kunnen gaan, om welke reden dan ook, niet vergeten. De achterliggende maanden zijn soms al moeilijk en eenzaam geweest. Blijf naar elkaar omkijken.

 

Vakantie ds. Hiensch

Ds. Hiensch heeft vakantie van 20 juli tot en met

16 augustus. We wensen hem en zijn vrouw een goede periode van rust toe.

Voor dringende zaken rond ziekte of overlijden, evenals opname in- of ontslag uit het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling

S. Flipse, Oranjestraat 91, tel. 06 38945870. Mocht hij eventueel niet bereikbaar zijn, dan kunt u ook (alleen wanneer het dringend is) direct contact opnemen met

ds. Hoff. Hij is bereid om, waar nodig, ds. Hiensch in deze vakantieperiode te vervangen. Zijn telefoonnummer is 0317 356189 of 06 53583083.

 

Op de hoogte blijven? Geef uw e-mailadres door

Nogmaals wijzen wij u op het volgende:

Op een aantal manieren proberen we als kerkenraad met de gemeenteleden in contact te komen en te blijven. Het blijkt dat we momenteel soms niet iedereen daarmee kunnen bereiken. Het zou daarom fijn zijn wanneer we zoveel mogelijk e-mailadressen en/of telefoonnummers van u en jullie hebben. U kunt een berichtje sturen of even bellen naar de scriba (zie voorin het kerkblad). Daarmee stemmen u en jij er dan ook mee in dat we deze gegevens mogen gebruiken om u/jullie op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die plaats hebben in de gemeente.

 

Tot slot

We zien uit naar het moment dat we als gehele gemeente ook weer mogen zingen. Johannes Calvijn verwoordde het zingen als volgt:

Zingen is als een gebed en zelfs een vorm van verkondiging, net als de preek. Waarbij het Evangelie door het zingen vaak nog dieper in het hart indaalt dan bij gesproken woorden.