Van de kerkenraad
 

Verkiezing ambtsdragers

Per 31 december a.s. zijn een aantal broeders van de

kerkenraad aftredend.

Dit zijn ouderling L. Boon, Rijksstraatweg 86; ouderling

J.J. Bootsman, Beatrixstraat 68C; diaken C. van Laar, Prinsenweg 12; diaken A.J. Pauw, Schoolweg 16 en kerkrentmeester S. Hovestad, Zwijnsbergen 35.

Herkiesbaar zijn: L. Boon en A.J. Pauw. Wanneer er voor deze aftredende broeders vanuit de gemeente geen tegenkandidaten worden ingediend, kunnen zij bij enkelvoudige kandidaatstelling worden herbenoemd.

Diaken C. van Laar heeft te kennen gegeven zich voor een volgende termijn niet herkiesbaar te stellen.

Ouderling J.J. Bootsman en kerkrentmeester S. Hovestad zijn niet herkiesbaar omdat hun derde termijn erop zit.

De vacature voor kerkrentmeester blijft open staan, maar wil men toch anders invullen. De kerkenraad wil nl. uitbreiden met een ouderling-kerkrentmeester.

Er kunnen dus namen worden ingediend voor de vacatures van ouderling, diaken en ouderling-kerkrentmeester.

De belijdende leden van de gemeente worden hierbij in de gelegenheid gesteld om namen van belijdende gemeenteleden waarvan zij menen dat deze in aanmerking komen voor de drie genoemde vacatures in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer J.J. Bootsman, Beatrixstraat 68C, 3921 BR Elst (Utr.). Dit kan, schriftelijk en ondertekend, tot en met zaterdag 4 november a.s.

 

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal op D.V. 3 december a.s. zal er Censura Morum worden gehouden op maandag 27 november, van 19.00 tot 19.15 uur in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

 

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

Voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal is er ook nu weer een bezinningsbijeenkomst.

Deze samenkomst wordt gehouden op dinsdag 28 november van 20.00 tot 21.00 uur in de grote zaal van ‘PniŽl’. We mogen samen lezen uit de Bijbel, zingen en bidden tot de Heere. Bewust tijd maken om ons als gemeente te bezinnen en ons te richten op de tekenen die Jezus gegeven heeft tot Zijn gedachtenis. Oud en jong zijn van harte welkom!

 

Gebedskring

Op donderdag 9 november houden we weer gebedskring. We komen om 19.30 uur bij elkaar en bidden voor dominee/kerkenraad, gemeente(leden) activiteiten, zending. Wees welkom, jong en oud, op Schoolweg 16 bij Andrť Pauw.

 

Jongvolwassenenkring
Zondagavond 12 november is er weer een 20+ jongvolwassenenkring.
We gaan hier het tweede hoofdstuk van het boekje ‘Dienstbaar en toegewijd’ van Ds. Marthijn van Leeuwen, bespreken. Of je nu single bent, een relatie hebt of getrouwd bent: je bent van harte welkom.

 

Bijbelkring

D.V. op 15 november a.s. wordt de Bijbelkring weer gehouden. We hopen alle bezoekers van deze kring weer te ontmoeten. Nieuwe deelnemers die meer willen weten over de Bijbel zijn van harte welkom op deze zeer leerzame avonden! Ook dit jaar wordt deze kring weer geleid door mevrouw Van Maanen. We hebben inmiddels een begin gemaakt met de behandeling van het evangelie van MattheŁs. De aanvang is 20.00 uur in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

 

Ouderenmiddag

Op vrijdag 17 november komen de ouderen van de gemeente weer bijeen in ‘PniŽl’. Om 14.30 uur wordt u allemaal weer verwacht.

 

Reformatieherdenking

We herinneren u en jullie nogmaals aan de reformatieherdenking welke op a.s. vrijdag 27 oktober wordt gehouden in onze kerk, samen met de Hersteld Hervormde Gemeente. De aanvang is 19.30 uur.

We zijn dankbaar dat we in eensgezindheid deze dienst mogen houden. Het zou mooi zijn als we in een volle kerk mogen gedenken wat de Heere via de reformatoren heeft gegeven.

Het is fijn dat de deelnemers en de leiding van de vrijdagavondclub van Switch de bijeenkomst ook zullen bijwonen. Dit geldt ook voor de catechisanten. De catechisaties zijn van de donderdag- naar de vrijdagavond verplaatst, met de bedoeling dat de kinderen deze avond ook bijwonen.

Het programma vindt u nogmaals op de achterkant van dit kerkblad. We rekenen op uw en jouw komst.

 

Huisbezoek

Tijdens het winterseizoen gaan de ouderlingen op huisbezoek. Hoewel zaken als gezondheid en de materiŽle situatie van de gemeenteleden niet onbelangrijk zijn, wordt er ook gevraagd naar de geestelijke welstand van de gemeenteleden. Wanneer er vragen leven, dan kunnen deze tijdens het bezoek aan de orde worden gesteld. De kerkenraad vindt deze bezoeken van groot belang om zo een goed contact te houden met de hele gemeente.

Gezien de samenstelling van de kerkenraad is het helaas niet mogelijk om het aantal huisbezoeken af te leggen dat we graag zouden willen. Mocht het bezoek (te) lang op zich laten wachten, dan kunt u altijd zelf contact opnemen met een van de leden van de kerkenraad wanneer een bezoek nodig is of op prijs wordt gesteld. Dat kan zijn rond ziekte of andere zorgen, maar een ‘gewoon’ gesprek kan soms ook