Van de kerkenraad
 

Meldingen

Wij maken u er nogmaals op attent dat meldingen van ziekte, ziekenhuisopname en thuiskomst uit het ziekenhuis alsook een overlijden kunnen worden gemeld bij de predikant of de scriba van de kerkenraad. Alleen meldingen via deze personen zullen, als het op prijs wordt gesteld, worden afgekondigd in de zondagse diensten en worden vermeld in het kerkblad.

Vermelding in de meeleefbrief vindt alleen plaats als u dit zelf doorgeeft, aangezien dit een initiatief is vanuit de gemeente en niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad valt.

Een en ander vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Huis aan huis

Het paasnummer van ‘De Petra’ wordt, zoals ieder jaar, bezorgd bij alle leden van de Hervormde

gemeente te Elst, ook bij hen die geen abonnee zijn. Wij hopen dat u dit op prijs stelt. Op deze manier kunt u opnieuw een keer lezen over een aantal activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het kringwerk. Maar ook kunt u kennis nemen van de kerkdiensten die worden gehouden. U wordt hierbij hartelijke uitgenodigd om deze diensten bij te wonen om zo nader kennis te maken met de gemeente, maar bovenal om het Woord van God te horen. Juist in deze tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en het Paasfeest, worden we extra bepaald bij Gods liefde voor mensen. Hij gaf ons Zijn Zoon, de Heere Jezus. U en jij zijn hartelijk welkom. Wij zien er naar uit om u te ontmoeten!

Wanneer u eventueel meer wilt weten over onze Hervormde gemeente, dan kunt u contact opnemen met bv. de scriba van de kerkenraad. Alle gegevens vindt u op pagina 2 van dit kerkblad.

 

Tot slot

Jezus zei: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?’

Johannes 11: 25 en 26