Van de kerkenraad
 

Verkiezing ambtsdragers

Per 31 december a.s. zijn een aantal broeders van de kerkenraad aftredend. Dit zijn ouderling G.J. Bouw, Woudweg 2b; ouderling W.M. van Ledden, Prinsenweg 52; ouderling J. van der Vlies, Rijksstraatweg 8, Leersum en diaken A.A.J. Bouman, Schoolweg 78.

Herkiesbaar is A.A.J. Bouman. Wanneer er voor deze aftredende broeder vanuit de gemeente geen tegenkandidaten worden ingediend, kan hij bij enkelvoudige kandidaatstelling worden herbenoemd.

De ouderlingen G.J. Bouw en W.M. van Ledden hebben te kennen gegeven zich voor een volgende termijn niet herkiesbaar te stellen.

Vanwege de omstandigheden heeft ouderling

J. van der Vlies extra tijd gevraagd om na te denken of hij zich herkiesbaar wil stellen. Wanneer dit bekend is zal de kerkenraad de gemeente hierover informeren.

Op dit moment kunnen er dus namen worden ingediend voor de vacatures van ouderling-kerkrentmeester en (jeugd)ouderling.

De belijdende leden van de gemeente worden hierbij in de gelegenheid gesteld om namen van belijdende gemeenteleden, waarvan zij menen dat deze in aanmerking komen voor de twee genoemde vacatures, in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer

S. Flipse, Oranjestraat 91, 3921 BB Elst (Utr.). Dit kan, schriftelijk en ondertekend, tot en met zaterdag

2 november a.s.

 

Tot slot

Christus is niet gekomen omdat het voor Hm nodig was, maar omdat het voor ns nodig was.

Maarten Luther