Van de kerkenraad
 

Weer naar school

Wanneer dit kerkblad verschijnt, staan de kinderen in de startblokken om weer naar school te gaan. De vakantie zit er bijna op. Ook zij die een hogere opleiding volgen zullen binnenkort weer aan de slag moeten. Het zal wel weer even wennen zijn, zo’n nieuw begin. Misschien ga je wel voor het eerst naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs in een andere plaats. Je ontdekt weer heel veel nieuwe dingen. Ook zij die studeren staan ongetwijfeld weer voor nieuwe uitdagingen.

De kerkenraad wenst jullie allemaal veel succes en wijsheid toe. Waar je ook het onderwijs gaat volgen, bid tot God of Hij je in alles nabij wil zijn.

Ook allen die het onderwijs geven bidden we wijsheid en zegen toe bij deze soms moeilijke opdracht. Er spelen momenteel binnen het onderwijs veel factoren die het niet gemakkelijk maken. We hopen dat u veel kennis mag overbrengen op de jeugd, waarbij het leren kennen van de ene Naam centraal mag staan.

We roepen ook elkaar op om te bidden voor onze kinderen en ook voor het (plaatselijke) onderwijs.

 

Nieuw seizoen

Naast de scholen, starten ook in onze gemeente de diverse activiteiten weer. Sommige zaken zijn (zij het op een laag pitje) doorgegaan maar andere zaken maken na deze zomer een nieuwe start. We denken dan aan de diverse kringen en clubs. Over het clubwerk lezen jullie ongetwijfeld op een andere plaats in het kerkblad, de kringen worden ook elders vermeld. Wij hopen dat velen van jullie weer actief zullen deelnemen!

 

Bezoekbroeders

De afgelopen periode heeft de kerkenraad nagedacht over het bezoekwerk. Mede door een nog steeds openstaande vacature voor een ouderling, komt het reguliere pastoraat soms in de knel. De wens van de kerkenraad is om u als gemeenteleden wat frequenter te kunnen bezoeken.

We zijn dankbaar dat we twee personen bereid hebben gevonden om als bezoekbroeder te gaan functioneren en zo ook een deel van het werk op zich te nemen.

Het zijn Peter Kits, Schoolweg 67, en Roelof Jansen, De Klamp 19. In de morgendienst van

15 september zullen ze aan u worden voorgesteld (wat uiteraard niet echt meer nodig is…) en zullen ze de belofte van geheimhouding afleggen. We wensen hen Gods zegen en dragen hen op in uw voorbede.

 

Catechisaties

We willen hierbij ook vast de start van de catechisaties vermelden. Vanaf dit jaar zullen deze worden gegeven door ons gemeentelid Henk Boon, bij u en jullie allen wel bekend. Henk heeft een theologische opleiding gevolgd en wij zijn dankbaar dat hij dit wil doen. Catecheet zijn betekent dat je leerlingen begeleidt. Daarbij is het onderlinge contact van groot belang. We wensen ook Henk van harte Gods zegen toe bij dit belangrijke en verantwoordelijke werk.

De eerste avond wordt gehouden op D.V. donderdagavond 3 oktober in de kleine zaal van ‘Pnil’. Er zal dan worden overlegd hoe en met welke methode zal worden gewerkt. Ook dit jaar starten we weer met twee groepen. De tijden zijn als volgt:

De groep van 12 tot 15 jaar:

van 19.00 tot 19.45 uur;

De groep van 16 jaar en ouder:

van 20.00 tot 20.45 uur.

We hopen alle vertrouwde gezichten weer te zien! Maar ook zij die 12 jaar zijn geworden en naar het voortgezet onderwijs gaan worden uitgenodigd, anders gezegd: zij worden verwacht. Dit geldt ook voor hen die de afgelopen periode in onze gemeente zijn komen wonen of zij die nog niet eerder de catechisatie hebben gevolgd.

De ouders wekken we op om er op toe te zien dat hun kinderen dit wezenlijk stuk onderwijs trouw gaan en blijven volgen. Denkt u nog maar eens terug aan uw doopbelofte… Het is mede tot opbouw van hun geloof, maar ook tot opbouw van de gemeente.

 

Belijdeniscatechisatie

Ook de belijdeniscatechisatie gaat binnenkort weer van start. We hopen dat er weer jongere en/of oudere gemeenteleden zijn die deze catechisatie willen gaan volgen. Aanmelden kan bij ds. Hiensch. De startdatum van deze catechisatie wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

Vrijwilligers

Zoals hiervoor al geschreven is, staat er in de gemeente weer veel te gebeuren. Dit alles kan niet plaatsvinden zonder de inbreng van de vele en enthousiaste vrijwilligers op alle terreinen van het gemeentewerk.

Het zijn er teveel om op te noemen. Ongetwijfeld worden er dan personen of groepen vergeten. We zijn bijzonder dankbaar dat er steeds weer mensen worden gevonden die hun betrokkenheid tonen bij de gemeente en zich willen inzetten, terwijl het vaak veel tijd vraagt. We wensen iedereen veel liefde, wijsheid en Gods onmisbare zegen toe.

 

Tot slot

Dank U, Vader, voor de vele kansen die U mij geeft om U en anderen te kunnen dienen. Help mij om mijn tijd en energie verstandig te besteden om alles te kunnen verwezenlijken wat U van mij vraagt. Amen. (Uit: En minuut voor God).