Van de kerkenraad
 

Nieuwe jaargang van “De Petra”

Het eerste exemplaar van de achttiende jaargang van

‘De Petra’ ligt weer voor u. We hopen dat ook dit jaar

ons kerkblad weer 12 keer kan verschijnen. In iedere

uitgave gaat het nodige werk zitten. Onze dank aan

een ieder die regelmatig kopij aanlevert zodat “De

Petra” op deze manier, met informatie voor jong en

oud, uitgebracht kan worden.

Ook bedanken we hen die betrokken zijn bij het redactiewerk en er elke keer weer zorg voor dragen dat alle kopij geordend wordt tot het kerkblad dat u thuisbezorgd krijgt.

Dit thuisbezorgen moet ook gecoördineerd worden.

Jan en Jannet Bouw hebben de afgelopen jaren deze taak op zich genomen. Hartelijk dank voor het werk aan de administratie en distributie naar de bezorgers. Ook een woord van dank aan de bezorgers, want zij zorgen er geheel belangeloos voor dat u “De Petra” iedere keer weer op tijd in uw bezit krijgt. Nogmaals allen die meewerkten hartelijk bedankt.

 

Verkiezing en bevestiging ambtsdragers

Tijdens de ambtsdragersverkiezing op 7 december jl. zijn de volgende broeders gekozen:

In de vacature van ouderling:

de heer G. Peterman, Margrietstraat 27;

In de vacature van diaken:

de heer C.H. van den Oosterkamp, Koninginneweg 39;

In de vacature van ouderling-kerkrentmeester:

de heer R. Geers, Oranjestraat 75.

 

We zijn blij en dankbaar dat de broeders Van den Oosterkamp en Geers hun verkiezing hebben mogen aanvaarden. Op deze wijze mag een deel van het werk in de gemeente en de kerkenraad doorgang vinden. Langs deze weg wensen we hen van harte Gods zegen toe.

Broeder Peterman heeft helaas niet de vrijmoedigheid ontvangen om zijn verkiezing in het ambt te aanvaarden. We wensen hem rust op zijn beslissing, die voor Gods aangezicht is genomen.

 

In de morgendienst van D.V. zondag 21 januari zullen de gekozen broeders in hun ambt worden bevestigd. Tevens zullen ouderling-kerkrentmeester L. Boon en diaken A.J. Pauw dan worden herbevestigd. We wensen hen, met allen die bij hen horen, een goede dienst toe.

In deze dienst zullen we afscheid nemen van diaken C. van Laar en kerkrentmeester S. Hovestad. Zij hebben respectievelijk vier en twaalf  jaar de gemeente op deze wijze mogen dienen. We zijn dankbaar voor het vele werk dat ze mochten doen in en voor de gemeente.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de broeders de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen.

 

De vacature voor ouderling is, i.v.m. met het niet kunnen aannemen van broeder G. Peterman, nog niet vervuld.

Omdat het belangrijk is dat ook deze vacature vervuld wordt kunnen er weer namen ingediend worden.

De belijdende leden van de gemeente worden hierbij in de gelegenheid gesteld om namen van belijdende gemeenteleden, waarvan zij menen dat deze in aanmerking komen voor de genoemde vacature, in te dienen bij de scriba van de kerkenraad, de heer J.J. Bootsman, Beatrixstraat 68C, 3921 BR Elst (Utr.). Dit kan, schriftelijk en ondertekend, tot en met zaterdag 20 januari a.s.

 

Bijbelkring

D.V. op 10 en 24 januari a.s. wordt de Bijbelkring weer gehouden. We hopen alle bezoekers van deze kring weer te ontmoeten. Allen die meer willen weten over de Bijbel zijn van harte welkom. De aanvang is 20.00 uur in de kleine zaal van ‘Pniël’.

 

Gebedskring

Op donderdag 11 januari wordt de gebedskring weer gehouden bij André en Hanneke Pauw, Schoolweg 16. Om 20.00 uur zijn u en jullie daar hartelijk welkom!

Voor in de agenda: de volgende data van deze kring zijn D.V. op 8 februari en 8 maart.

 

Catechisaties

Mij werd gevraagd om voor het kerkblad weer iets te schrijven over de catechisatie. Ik geef graag gehoor aan die oproep. We hebben er inmiddels al weer een half seizoen opzitten! In de eerste groep zijn we met elkaar aan het nadenken over de Wet van God. We hebben eerst met elkaar gekeken naar het ´waarom´ van de Wet. Waarom geeft God Zijn geboden eigenlijk? We zochten het antwoord op die vraag bij het begin van de Tien Geboden en zagen toen dat de HEERE niet direct begint met het geven van Zijn geboden, maar dat Hij eerst zegt Wie Hij is en wat Hij voor het volk gedaan heeft: Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. De HEERE verlost het volk eerst en geeft dan pas de Wet! Het werd direct duidelijk dat het houden van de Wet dus geen voorwaarde voor verlossing is, maar eerder een gevolg. Na die eerste paar lessen zijn we aan de slag gegaan met de Tien Geboden zelf. Inmiddels zijn we aangekomen bij het 7e gebod, dus daar hopen we na de kerstvakantie aan te beginnen.

In de tweede groep hebben we een begin gemaakt met het behandelen van de Heidelbergse Catechismus. Daar kwamen we via de zondige staat van de mens en zijn onvermogen om zichzelf te redden uit bij dat hoogtepunt waar de Heere Jezus wordt aangewezen als enige Middelaar tussen God en mens. Soms is het best een beetje lastig, omdat het behoorlijk theoretisch kan worden, maar gelukkig kunnen we door de logische opbouw van de Catechismus steeds ook wel weer aanknopingspunten vinden bij de vorige keer.

De laatste catechisatieavond van 2017 stonden we stil bij het grote wonder dat we vieren op het kerstfeest. God die Mens geworden is, Die Zichzelf zo ver vernederd heeft om de Weg te worden naar het Vaderhuis.

Het is de bedoeling om in het nieuwe jaar nog iets te organiseren om de ouders van de catechisanten de gelegenheid te geven een keer een catechisatieavond bij te wonen. We zijn daarover nog aan het overleggen, dus ik hoop daar in het volgende kerkblad meer over te kunnen zeggen!

 

Hartelijke groet,

Jonathan Blok

 

Kerstfeestviering senioren.

Op 15 december werden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee met een lekker stukje banket. Het was de kerstfeestviering van de ouderenmiddag. De zaal was gezellig ingericht met mooie kerststukjes op de tafels waar omheen de stoelen stonden.

Dominee Hiensch opende de middag en na enkele mededelingen ging hij ons voor in gebed. Na het lezen van de eerste 7 verzen uit Lucas 2 hield de dominee hier een korte meditatie over. Als eerste zongen we over het heil van de Heere en Zijn trouw nl. vers 1 en 2 van Psalm 98. Verder volgden we ons programma op de voet, met hier en daar nog een gedicht extra ingevoegd.

Er was een pauze met het tweede kopje koffie of thee met een bonbon erbij. Na het zingen van stille nacht, heilige nacht en een gedicht volgde een mooi kerstverhaal, dat voorgelezen werd door mevr. van Riezen. Mevr. Bouman zou het kerstverhaal deze keer voor haar rekening nemen maar omdat ze ziek was kon ze er niet bij zijn.

De tweede pauze volgde met een zoutje, fris of iets sterkers. Bijvoorbeeld de heerlijke zelfgemaakte advokaat met slagroom. Onderwijl konden we de onderlinge band verstevigen en er werd dan ook druk gepraat met elkaar.

Het werd tijd voor de maaltijd. We konden kiezen uit heerlijke boerenkool, zuurkool of hutspot met stoofvlees en worst. En er was een toetje. We lieten ons alles goed smaken. Vooral het feit dat we er zelf niets aan hoefden te doen werd erg gewaardeerd.

De heer v.d. Vlies had tot slot nog enkele mededelingen voor ons en bedankjes voor de organisatie. Na het dankgebed zongen we: “Ere zij God, in den hoge en vrede op aarde in de mensen een welbehagen”. Zo kwam er een einde aan deze fijne kerstfeestviering en wenste Jan ons wel thuis.

D.V. 19 januari 2018 hopen we weer bij elkaar te komen in Pniël. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

Nieuwe gezichten blijven welkom!