Gelezen in.........

In het boek ‘Van kracht tot kracht, om een diepere beleving van het Avondmaal’, schrijft ds.

L.W. Smelt naar aanleiding van de woorden uit het avondmaalsformulier ‘alzo zullen wij allen … tezamen n lichaam zijn…’ en 1 Korinthe 12 het onderstaande stukje.

 

Gemeenschap met elkaar

Heb je rond de avondmaalstafel de gemeenschap met je broeders en zusters in het geloof ervaren? Keek je degene die naast je zat aan toen je hem of haar het brood en de beker doorgaf? Heb je gezien dat er iemand voor het eerst deelnam? Wat maakte dat je blij! Zag je hoe je mede- Bijbelkringlid, dat het zo moeilijk heeft de laatste tijd, straalde van vreugde door haar tranen heen? Zag je die stoere stevige kerel als een kind bij God te gast?

Soms als ik rondkijk en zie wie er allemaal aan Tafel zitten, dan denk ik: wat heeft God toch allerlei verschillende mensen in de gemeente, vogels van verschillende pluimage! En ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Toch wordt het geen kakofonie maar een symfonie. Want we stemmen sam in de lof van die Ene Naam. Saamhorig zitten we daar, want we gehoorzamen aan dezelfde roepstem: komt nu…

Vele ledematen zijn we en toch n lichaam. Net zoals de stukjes brood uit n brood komen. Er is verscheidenheid en toch eenheid. Dat mag. God wil het zo, omdat het nodig is voor de opbouw van Zijn gemeente. Dezelfde Heilige Geest die mij aan Christus verbindt, verbindt ons ook als leden van de gemeente aan elkaar. Dit is de horizontale lijn. De verticale en de horizontale lijn horen bij elkaar evenals de verticale en de horizontale balk van het kruis van Christus.

Vanwege voortgaande Bijbelstudie en contact met de zendingskerken benadrukken wij dat de Heilige Geest vruchten (Galaten 5: 22) en gaven (Romeinen 12, Efeze 4) geeft. Daardoor is er (als het goed is) ook de aandacht voor de gemeente als gemeenschap toegenomen. Het is goed als we bij de bediening en viering van het Avondmaal eens bewust meer gaan letten op die gemeenschap der heiligen.

 

Gebed

Heere, als wij opzien naar U tijdens het Avondmaal er erna, leer ons dan ook naar elkaar om te zien. Laat onze hele gemeente de noodzaak mogen inzien van het onderlinge pastoraat en diaconaat. Leer ons vaker met en voor elkaar bidden. Wakker het vuur van de broederlijke liefde aan. Amen.