Diaconie


In de afgelopen weken mochten wij op de rekening van de diaconie een groot aantal giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. We ontvingen:
In juli algemene giften van:
€ 15,- / € 15,- / € 30,- / € 20,- / € 20,- / € 25,- / € 20,- / € 80,- / € 100,-
Voor augustus ontvingen wij giften van:
€ 25,- ( 4 maal) / € 50,-  / € 60,-
Voor Op weg met de Ander ontvingen wij:
€ 25,- / € 10,-
Voor de HGJB ontvingen wij:
€ 10,-
Voor de diaconie ontvingen wij:
€ 10,- en € 25,-
Voor Karsten en Irene ontvingen wij € 20,- / € 25,-
Voor oktober ontvingen wij € 25,-

Deze hebben wij als volgt verdeeld:
Opbrengsten

 Datum

Doel

 Opbrengst

 

IZB

 € 165,00

 

Karsten en Irene

 € 195,00

 

Werelddiaconaat

 € 195,00

 

Diaconie

 € 190,62

 

Vanuit de normale collecte tijdens de dienst ontvingen wij:

Opbrengsten

 Datum

Doel

 Opbrengst

 Maart

GZB

 € 179,20

 Maart

Campina

 € 140,20

 Maart

Heilig Avondmaal

 € 223,50

 Maart

Diaconie

 € 190,62

 Juni

IZB

 € 113,05

 Juni

Shaare Zedek

 € 108,45

 Juni

Diaconie

 € 155,70

 

Van de Stichting Campina hebben wij onlangs een bericht gehad dat men de activiteiten van de stichting aan het afbouwen is. De opbrengst zullen we verschuiven naar het doel van de Heilig Avondmaalscollecte, aangezien we dit door Corona grotendeels niet konden vieren.
Ook de genoemde € 162,- uit de vorige Petra zullen wij bij de Heilig Avondmaalsopbrengst voegen. Het doel zullen wij in de volgende Petra benoemen.
 

Doelen september / oktober

 06-09-2020

HGJB

 06-09-2020

Diaconie

 20-09-2020

Transworld Radio

 04-10-2020

Messias Bel. Joden

 04-10-2020

Diaconie

 Bangladesh: Het begon met slechts twee christenen

In Bangladesh zijn zogenaamde luistergroepen gevormd. Dat zijn groepen die bij elkaar komen om samen naar de radio te luisteren. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen, maar inmiddels hebben enkele ongelovigen zich bij hen gevoegd en het aantal groepen groeit enorm.


Areful Mondol uit Bangladesh geeft leiding aan drie luistergroepen. Een van de groepen begon vorig jaar met maar twee personen. Mondol: “In een afgelegen dorpje, waar geen kerk was en waar slechts twee christenen woonden, begonnen zij ‘s morgens voor hun huis te luisteren naar het Woord van God. Al gauw voegden enkele ongelovigen uit het dorp zich bij hen.

Toen dat zo een poosje doorging, kwamen de hindoe-leiders uit het dorp met het dringende verzoek om hiermee te stoppen. Maar God deed een wonder dat heel veel indruk maakte… Een vrouw, die erg graag luistert naar de studies, had het mentaal heel moeilijk. Toen we hoorden over een wonder dat Jezus deed, vroegen mensen uit de groep of we niet voor haar konden bidden om een wonder. Dat hebben we gedaan en nu getuigt zij dat God haar heeft genezen.

Deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat nu ook de hindoeleiders trouw komen luisteren, al hebben ze hun hindoe-geloof nog niet vaarwel gezegd. Daar blijven we voor bidden. Andere luisteraars hebben wel hun hart aan Christus gegeven. Zij hebben nu de vraag bij ons neergelegd of we een kerk kunnen gaan vormen in het dorp. Zo kan een luistergroep uitgroeien tot een gemeente!”.

1312 luistergroepen

De luistergroepen van Mondol staan niet op zichzelf. Verspreid over verschillende regio’s zijn er in Bangladesh zo’n 1312 luistergroepen: kleine groepen mensen die in huizen bij elkaar komen om te luisteren naar Gods Woord. Een soort Bijbelkring, waar men met behulp van radioprogramma’s de Bijbel leert kennen. TWR heeft in Bangladesh sd-kaarten met audiospelers beschikbaar gesteld waarop de hele Bijbel wordt voorgelezen en uitgelegd. Twee jaar geleden is TWR hier in samenwerking met kerken in Bangladesh mee begonnen om op een eenvoudige manier zoveel mogelijk mensen het Evangelie te laten horen.

Een deelnemer vertelt: “Ik vereerde verschillende goden en was een stevige drinker. Ik begon elke week naar het Woord van God te luisteren bij iemand thuis. In het begin vond ik er niet zoveel aan, maar toen ik wat beter ging luisteren, voelde ik dat dit een goede boodschap was. Ik was vroeger niet zo gelukkig, maar God sprak tot mij door het programma. Hij liet me inzien dat ik mijn zonden moest belijden en Hem moest aanvaarden in mijn hart. Ik sprak hierover met de groepsleider, die me hielp om dit allemaal beter te begrijpen. Nu geloof ik in Jezus en vertrouw ik op Hem. Hij geeft vrede in mijn hart.”

Op IsraŽlzondag staan we stil bij onze verbondenheid met onze oudste broeder IsraŽl. Onder andere is op deze zondag de collecte bestemd voor St. Messias Belijdende Joden. Het project dat we dit jaar willen ondersteunen is:


Noodhulp IsraŽl.

Een aantal Nederlandse IsraŽlorganisaties gaan gezamenlijk noodhulp verlenen aan diverse projecten in IsraŽl.
Aanleiding voor de noodhulp zijn de zorgelijke signalen die de organisaties ontvangen van partners in IsraŽl als gevolg van de coronacrisis. Recent bijvoorbeeld maakte de Messiaanse basisschool Makor HaTikvah in Jeruzalem bekend dat de inkomstenstroom zwaar onder druk staat. Als niet wordt ingegrepen, komt het voortbestaan van de school in gevaar. Hetzelfde geldt voor tal van andere grotere en kleinere (humanitaire) projecten van lokale Messiaanse en Arabisch-christelijke gemeenten. Ook de diaconieŽn van veel gemeenten verkeren in zwaar weer.

Messiaanse Joden en Arabische christenen worden dubbel geraakt door de gevolgen van de coronacrisis. Zij hebben niet alleen te maken met verminderde (collecte)inkomsten vanwege de slechte lokale omstandigheden (inmiddels is 25 procent van de IsraŽli werkeloos). Ook de donaties uit het buitenland nemen sterk af. Deze buitenlandse donaties vormen een belangrijke inkomstenbron van de kleine Arabisch-christelijke en Messiaans-Joodse gemeenschap in IsraŽl.


EfficiŽnt

Het initiatief om als Nederlandse organisaties gezamenlijk te opereren, is genomen door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden, Steunfonds IsraŽl/Isašc Da Costa en het Centrum voor IsraŽlstudies. Andere participanten zijn: het deputaatschap voor IsraŽl van de Gereformeerde Gemeenten, de commissie IsraŽl van de Hersteld Hervormde Kerk, het Comitť Gemeentehulp IsraŽl en Yachad. Mogelijk sluiten andere organisatie zich nog aan.
Woordvoerder Herbert Bulten: ’We willen als christelijke organisaties in Nederland juist nu klaarstaan voor onze Joodse en Arabische vrienden. Omdat we als IsraŽlorganisaties deels dezelfde projecten steunen, hebben we besloten om de handen ineen te slaan. Daardoor vergroten we de solidariteit, kunnen we de noodhulp efficiŽnter inzetten en houden we met elkaar het overzicht.’


Actiewebsite

De organisaties hebben een speciale website gelanceerd: www.noodhulpisrael.nl. Op de site is zichtbaar gemaakt welke specifieke projecten extra steun nodig hebben en om welk bedrag het gaat. De diaconie wil graag dit project ondersteunen en beveelt deze collecte op IsraŽlzondag dan ook van harte bij u aan.

 

Meer informatie over de participerende stichtingen, zie:

         Steunfonds IsraŽl / Isašc da Costa: 

www.steunfondsisrael.nl

         Centrum voor IsraŽlstudies: 

www.hetcis.nl

         Stichting Steun Messiasbelijdende Joden: 

www.messiasbelijdendejoden.nl

         Deputaatschap voor IsraŽl van de Gereformeerde

Gemeenten: www.dep-israel.nl

         Commissie IsraŽl van de Hersteld Hervormde

Kerk: www.commissie-israel.nl

         Comitť Gemeentehulp IsraŽl: www.cgi-holland.nl

         Yachad: www.yachad.nl