Algemeen nieuws

Reformatiejaar

http://www.lutherswoerden.nl/images/Reformatiejaar.png

 

De laatste bijdrage in het kerkblad over het reformatiejaar is een lied van Maarten Luther met als titel ‘Vater uns in Himmelreich’ (Onze Vader, trouwe Heer), opgenomen in de te Leipzig in 1539 uitgegeven bundel Geistliche Lieder.

De vertaling is van Jan Wit en J.W. Schulte Nordholt.

 

O onze Vader, trouwe Heer,

zie uit uw hemel op ons neer;

breng ons als broeders bij elkaar,

maak onze arme woorden waar,

laat wat wij spreken met de mond

opwellen uit des harten grond.

Geheiligd zij uw naam, o Heer,

bewaar ons door de rechte leer,

en maak ons doen en laten rein,

dat wij U niet tot schande zijn.

Breng Gij weer thuis te rechter tijd

het arme volk, dat wordt misleid.

 

Uw koninklijke heerschappij

zij nu en eeuwig ons nabij.

Geleid ons tot het bruiloftsfeest

door alle gaven van de Geest.

Sla het geweld van satan neer,

behoed uw eigen kerk, o Heer.

 


Als in de hemel hoog en klaar

zo zij op aarde openbaar

uw wil die heilig is en goed.

Neem in bezit ons vlees en bloed,

en maak ons, Heer, in lief en leed

gehoorzaam, tot uw wil gereed.

 

Heer, aller ogen zijn gericht

op U, die leven geeft en licht.

Geef ons vandaag ons daag'lijks brood,

spaar ons voor ziekte en hongersnood.

Geef ieder zo zijn deel, o Heer,

dat hij het neemt te uwer eer.

 

Vergeef o Vader onze schuld,

zodat weer blijdschap ons vervult;

gelijk wij van hun schuld ontslaan

al wie ons hebben kwaad gedaan.

Maak zo uw vrede openbaar.

U dienend dienen wij elkaar.

 

Leid ons niet in verzoeking, Heer.

Wees ons een sterke tegenweer

ter linker en ter rechterhand.

Wij houden in uw hoede stand,

al woedt de boze onverpoosd,

omdat uw Geest ons hart vertroost.

 

Verlos ons van de bozen macht,

rondom ons heen heerst diepe nacht.

Verlos ons van de eeuw'ge dood

en sta ons bij in stervensnood.

Neem onze zielen in uw hand

en breng ze in het vaderland.

 

U is en worde toegebracht

het rijk, de heerlijkheid, de kracht,

U onze Vader op de troon

die tot ons zendt uw lieve Zoon,

die ons door uwe Geest geleidt,

U zij de lof in eeuwigheid.

 

Amen dat is: zo zal het zijn.

Al is 't geloof maar zwak en klein,

Gods goede trouw is groot en sterk

en Christus pleit voor heel zijn kerk.

Waar in zijn naam gebeden is,

is Amen zeker en gewis.

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

Inmiddels zijn we weer gestart met het inzamelen van spullen voor de rommelmarkt in september volgend jaar. Inleveren is iedere 2de zaterdag van de maand mogelijk tussen 11.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein achter de kerk. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van tweedehands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc.…? Wij nemen het graag in ontvangst. De inleverdata voor de rest van dit jaar zijn als volgt: zaterdag 11 november en zaterdag 9 december.

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 

 


 

Thema-avond NPV

Hierbij nodigt de Nederlandse PatiŽntenvereniging (NPV) afdeling Rhenen-Elst-Achterberg u hartelijk uit voor een thema-avond op D.V. 16 november 2017 in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rhenen, Achterbergsestraatweg 59a. De aanvang is 20.00 uur. Er zal een lezing worden gehouden door de heer J. Boeijenga met als thema `Angst voor narcose?`.

Hieronder een korte samenvatting van de lezing.

Angst voor narcose?

De lezing zal gaan over een bescheiden Bijbelse notitie aangaande narcose of anesthesie.

Vervolgens wordt er een korte historische schets gegeven, eindigend in de stand van zaken van nu.

Daarna zullen o.a. ook de onderstaande onderwerpen aan de orde komen:

         Hoe gaat ťťn en ander in zijn werk?

         Welke soorten narcose / anesthesie zijn er?

         Wat zijn de risico's?

         Zijn er vervelende bij- en nawerkingen? Zijn die alleen aan de narcose / anesthesie toe te schrijven?

Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van (schriftelijke) vragen.

 

Dhr. Boeijenga is 16 jaar teamleider geweest van de afdeling anesthesie van het ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk, daarna nog een drietal jaren staflid op dezelfde afdeling.

Sinds 2014 werkzaam in de functie van sedationist. Deze functie houdt in het geven van lichte narcose aan mensen die buiten de operatiekamer onaangename onderzoeken of ingrepen moeten ondergaan. Dat is een relatief nieuw subspecialisme van de afdeling anesthesie.

 

Wilt u meer weten over de NPV en vrijblijvend een nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar:

rhenen-elst@afdeling-npvzorg.nl

 

Week van het leven 4 – 9 december 2017

In 2016 vond de eerste ‘Week van het Leven’ plaats. Het was een mooie inspirerende week vol activiteiten. En dankzij radiospots kon heel Nederland een week lang horen hoe groot het abortusprobleem in Nederland in werkelijkheid is: 1 op de 7 zwangerschappen eindigt in een abortus!

Het is van het grootste belang dat het maatschappelijk debat over abortus gevoerd wordt. Ook het prille menselijk leven verdient bescherming. Daarom opnieuw deze week, ditmaal onder het thema ‘Wanneer begon jouw hart te kloppen’.

Een groot aantal christelijke maatschappelijke organisaties en politieke partijen werken mee aan de invulling van deze week. Op de website www.weekvanhetleven.nl kunt u meer informatie en alle activiteiten vinden.

 

 

Leestip

 

Zie Ik kom haastig

Over de laatste dingen en de heerlijke toekomst

Vorig jaar verscheen van de hand van ds. C.G. Vreugdenhil het boek ‘Zie Ik kom haastig’. Een goed boek om juist in de komende adventstijd te lezen.

De christelijke gemeente heeft een geweldig toekomstperspectief. Binnen de reformatorische gezindte is hier niet altijd voldoende aandacht voor. Maar als we de Heere Jezus Christus kennen, dan zullen we Hem verwachten en letten op de  ... lees meersignalen van de eindtijd. De toekomst van IsraŽl, de lichamelijke opstanding en de vernieuwing van hemel en aarde willen in ons geloofsleven een grote plaats hebben.

Zie, Ik kom haastig gaat over de leer van de laatste dingen. Het bespreekt de kenmerken van de tijd waarin wij leven en de verschillende opvattingen die er zijn over het duizendjarig vrederijk. Het overdenkt de toekomst van IsraŽl en de lichamelijke opstanding uit de dood. Wat zijn de argumenten van hen die een opname van de gemeente verwachten voorafgaand aan Jezus' laatste komst? En hoe zal het gaan bij de wederkomst van Christus? Het boek heeft als doel de hoop te versterken.

Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Groen en kost € 16,95.