Algemeen nieuws

Reformatiejaar

http://www.lutherswoerden.nl/images/Reformatiejaar.png

Guido de Brès

Hervormer van de zuidelijke Nederlanden


Wie hij was

Afbeeldingsresultaat voor guido de bresOp 2 november 1561 verspreidt de protestantse theoloog Guido de Brès de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Confessio Belgica). Het is een bijzonder moment in de vaderlandse en kerkelijke geschiedenis. De belijdenis is nog steeds van kracht in alle calvinistische kerken.

Men zou Guido de Brès (1522-1567) de hervormer van de zuidelijke Nederlanden kunnen noemen. Zijn leef- en werkgebied lag in het Vlaamse gedeelte van België.

Guido de Brès is in Bergen (Wallonië) geboren. Aanvankelijk verdient hij de kost als glas-in-loodschilder. Later wordt hij gegrepen door de nieuwe protestantse leer. Als in zijn geboortestad de vervolgingen losbarsten wijkt De Brès uit naar Engeland (1548), waar hij zich met enkele andere vluchtelingen uit de Nederlanden in Londen vestigt. Hier besluit hij prediker te worden en volgt hij theologielessen. In 1552 keert Guido de Brès terug naar de Nederlanden en begint hij naam te maken als calvinistisch prediker. Hij maakt nog verschillende reizen en ontmoet Johannes Calvijn een aantal keer. Ook volgt hij colleges aan diens academie in Genève. De Brès vestigt zich uiteindelijk in Doornik, waar hij ook een kerkenraad installeert.

 

 

Religieuze spanningen

In de loop van de zestiende eeuw zijn de spanningen in de Nederlanden hoog opgelopen. Protestanten verzetten zich steeds vaker en openlijker tegen de katholieke koning. Aanvankelijk zijn de protestanten nauwelijks georganiseerd. Dit verandert als steeds meer protestanten halverwege deze eeuw kennismaken met de leer van de Franse hervormer Johannes Calvijn. Zijn levensleer wordt al snel een soort richtsnoer voor veel protestanten en dit zorgt ervoor dat protestanten zich steeds meer organiseren en er ook kerkelijke structuren worden opgezet.

Naar voorbeeld van Calvijn schrijft Guido de Brès in 1561 de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Volgens de overlevering gooit de predikant de belijdenis in de nacht van 1 op 2 november in een verzegeld pakje over de muur van het kasteel van Doornik, met daarop de titel Confession de Foy. De Brès heeft een brief aan Filips II bijgevoegd. Het doel is dat deze belijdenis de koning zal bereiken. Kort hierna krijgt landvoogdes Margaretha van Parma het religieuze stuk onder ogen en zij stuurt het door naar koning Filips II.

Rond De Brès heeft zich in Doornik inmiddels een actieve geloofsgemeenschap geformeerd. Hoewel de predikant daar zelf geen groot voorstander van is, gaan er overdag geregeld gelovigen zingend door de straat. Voor de autoriteiten zijn de calvinisten een groep om rekening mee te houden. Bijna de helft van de inwoners van de stad is inmiddels calvinist. In de hoop dat de rust terugkeert, wordt De Brès op
21 januari 1562 verbannen uit Doornik.

De predikant trekt hierna rond door de Zuidelijke Nederlanden en is enige tijd hofprediker van de hertog in Sedan.

 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis

Confession de foy / Guido de Brès, 1561 (KB)De door de predikant opgestelde Geloofsbelijdenis wordt in deze tijd verder verspreid en zorgt ervoor dat de calvinisten zich nog meer gaan verenigen. Steeds meer gemeenten nemen de belijdenis aan. De geloofsbelijdenis geeft de calvinisten houvast. Oorspronkelijk was het stuk overigens opgesteld om koning
Filips II inzicht te geven in de calvinistische leer en hem duidelijk te maken dat niet alle calvinisten oproerkraaiers en anabaptisten (voorstanders van de volwassenendoop, ook bekend als wederdopers) waren. De Brès maakte zich zorgen over het feit dat de calvinisten er steeds vaker door de autoriteiten van werden beschuldigd “ongehoorzaam te zijn aan de staat”. De geloofsbelijdenis bestaat uit 37 artikelen. In deze artikelen wordt de hoofdinhoud van het geloof samengevat.

 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis behoort, samen met de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, tot de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid, een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard.

 

Het einde van Guido de Brès

Met Guido de Brès loopt het niet goed af. Hij wordt in 1567 in de nasleep van de Beeldenstorm opgepakt. Hij moet zich hierna voor de Inquisitie in het kasteel van Doornik verantwoorden en wordt uiteindelijk veroordeeld tot de doodstraf door strop.

Op 1 mei 1567 vond om zes uur in de ochtend de voltrekking van zijn vonnis plaats door ophanging. Aan de voet van de ladder knielt De Brès neer om er te bidden. Dit wordt hem niet toegestaan door de beul. Met ernstige woorden vermaant De Brès vervolgens bovenaan de ladder de aanwezigen om trouw te blijven aan de overheid en standvastig te zijn in de christelijke geloofsleer. Terwijl hij spreekt, stoot de beul hem van de ladder af, waardoor De Brès aan de strop sterft op vijfenveertigjarige leeftijd, na een moedige getuigenis en onder grote belangstelling. De Brès laat een vrouw in Sedan achter met vijf kinderen, waarvan de oudste zes is.  

​Het slot van zijn geloofsbelijdenis
Op die eerste mei in 1567 mocht hij het slot van zijn geloofsbelijdenis persoonlijk ervaren. Hij schreef  over het laatste oordeel in artikel 37 de prachtige slotwoorden:

'Daarentegen zullen de gelovigen en uitverkorenen gekroond worden met heerlijkheid en eer. Gods Zoon zal hun naam belijden voor God Zijn Vader en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, zal bekend worden de zaak van Gods Zoon te zijn. En tot een genadige vergelding zal de Heere hen zo'n heerlijkheid doen bezitten, als het hart nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere'. 

Uitnodiging marktdag 2017

Als dit kerkblad verschijnt duurt het nog maar een paar dagen voordat het zaterdag 2 september is. We ontmoeten u / jou graag die dag op het marktterrein achter de kerk. We starten om 8.30 uur en eindigen de markt om 16.00 uur.

De opbrengst is dit jaar bestemd voor de kerk en Stichting Woord en Daad.

Nog niet opgegeven om te assisteren bij het opbouwen van de markt op vrijdag 1 september of tijdens de marktdag zelf?  Aanmelden kan door te bellen met de familie Pitlo, tel: 472557 of per e-mail via: rommelmarkt@hervormd-elst.nl

 

 

 

 

Inzameling t.b.v. de rommelmarkt 2018

Vanaf zaterdag 14 oktober 2017 starten we weer met het inzamelen van spullen voor de rommelmarkt van volgend jaar. Inleveren is iedere 2de zaterdag van de maand mogelijk tussen 11.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein achter de kerk. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? Wij nemen het graag in ontvangst.

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 

 

Nieuw verschenen:

De belijdenisgeschriftenDe belijdenisgeschriften, pastoraal en actueel.

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de    

Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?

De auteurs van deze bundel, prof. dr. A. Baars, ds. P.C. Hoek  en dr. A.J. Kunz, laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drie-enige God. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in onze tijd.

De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen ons leerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal en praktisch willen leiden in ons geloof.

 

Het boek is verschenen bij uitgeverij De Banier, kost
€ 9,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel.

 

Reformatieherdenking

We maken u en jullie er vast op attent dat D.V. op 27 oktober a.s. er in onze kerk een reformatieherdenking zal worden gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door onze Hervormde gemeente en de Hersteld Hervormde gemeente. Het is bijzonder dat het feit dat het op 31 oktober 500 jaar is geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen bevestigde aan de deur van de kapel in Wittenberg op deze manier samen mag worden herdacht.

Aan deze avond werken de plaatselijke predikanten, ds. G.J. Hiensch en ds. W.J. van den Brink mee.

Ds. R. Kok. Christelijke Gereformeerd predikant te Sliedrecht zal de meditatie verzorgen. Ook het christelijk gemengd koor “Coram Deo”, o.l.v. John Propitius, zal haar medewerking verlenen.

Geeft u deze bijzondere avond vast een plaatsje in uw en jullie agenda?