Algemeen nieuws

Inzameling t.b.v. de rommelmarkt

Op zaterdag 14 april is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september a.s. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2e hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein electronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen etc…? U kunt het op de hiervoor genoemde zaterdag inleveren tussen 11.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein achter de kerk.

 

Met vriendelijke groet,

De rommelmarktcommissie

 

Derde zaterdag van de maand: tuinonderhoud kerk.

Het is weer het seizoen voor het onderhoud van de tuin en het terrein rondom de kerkgebouwen.

Wij willen dit gaan doen op de derde zaterdag van de maand ‘s morgens tussen 9 en 12 uur.

Wij kunnen hierbij de hulp van vrijwilligers goed gebruiken.

 

Als u mee wilt helpen kunt u zich opgeven bij
Peter van Middendorp

via de mail: pvmiddendorp@gmail.com of

via de mobiele telefoon/Whatsapp 06-10397238.

 

Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen

Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in het jaarverslag.

In zeven van de 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietman – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen.

De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn Bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal.

Vertaalsteun NBG

Het NBG droeg als UBS-lid bij aan de voortgang van het vertaalwerk. Substantiële steun gaf het NBG aan projecten in Angola, Ivoorkust, Gabon en Marokko. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Het is prachtig om de progressie te zien. Tegelijk geldt dat veel van de 3.773 talen zonder eigen Bijbel gesproken worden in moeilijk toegankelijke landen. Toch proberen we als UBS stappen te zetten om ook de mensen in die landen te bereiken.

 

Leestip

Op weg naar het pinksterfeest, Christelijke feestdagen in het gezin

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Op weg naar het pinksterfeest - deel 3
Dit gezinsdagboek bevat vanaf eerste paasdag tot en met tweede pinksterdag - de zogenoemde vijftigdagentijd - voor elke dag een Bijbelgedeelte met korte uitleg, een psalm en gespreksvragen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde vijftigdagenkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Voor elke week is er een kleurplaat. Het boek is een uitgave van De Banier en kost € 14,95.

 

 


 

Een honderdjarige in de kerk                                                                                                                                 

Een honderdjarige in de kerk zult u misschien denken?                                                                                   J

a, dat klopt. De oplettende kerkganger is het wellicht al opgevallen door het opschrift op ons kerkorgel: Anno 1918. Hoewel het orgel er in de huidige situatie pas sinds de kerkrestauratie van 2002 staat, willen we dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De komende twee afleveringen van de Petra staan we stil bij de orgelgeschiedenis in onze kerk en in het bijzonder die van het Bakker & Timmenga orgel, dat zijn loopbaan in 1918 begon in het Friese Bozum. Verder zijn we bezig met de organisatie van een tweetal orgelconcerten.

Het eerste concert vindt plaats op D.V. vrijdag 25 mei, aanvang 19:30 uur. Dan zal het orgel bespeeld worden door één van onze eigen organisten: Jan-Simon Huijser. Jan-Simon is naast organist in onze kerk ook organist in de Hervormde kerk te Renkum en de Cunerakerk te Rhenen.

Het tweede concert vindt plaats op D.V. zaterdag 13 oktober, aanvang: 19:30 uur. Tijdens dit concert wordt het orgel bespeeld door Bastiaan Stolk. Hij is organist van de Oude kerk te Veenendaal en is aan het begin van zijn loopbaan tussen 2004 en 2006 ook enige tijd organist geweest in onze kerk.

Noteert u beide concertdata alvast in uw agenda?

 


 

Een orgel in de kerk                                                                                                                                                     

De orgelgeschiedenis in onze kerk is betrekkelijk jong te noemen. Dit komt vanwege het feit dat er pas sinds 1860 voor het eerst een orgel in de kerk aanwezig was. Veel kerken waren toen al lang voorzien van een orgel. Toch waren er meer kerken in onze omgeving waar rond 1860 nog geen orgel aanwezig was. Eén van die kerken was de Andrieskerk in Amerongen, waar in 1862 een orgel verscheen. De orgelgeschiedenis van onze kerk is een bewogen geschiedenis, getuige het feit dat het huidige orgel al het vierde instrument is binnen een relatief korte periode.

Het eerste orgel, waarvan niet exact meer is vast te stellen sinds wanneer het precies aanwezig was, wordt in 1860 voor het eerst genoemd in de kerkelijke archiefstukken. Het ging om een huisorgel dat tijdelijk aanwezig was tot het reeds bestelde hoofdorgel gereed was. Helaas zijn er geen verdere gegevens over dit huisorgel bekend. Het hoofdorgel werd geleverd door de Utrechtse orgelbouwer H.D. Lindsen en werd in mei 1861 in gebruik genomen. Opmerkelijk feit is dat orgelbouwer Henricus Dominicus Lindsen voornamelijk werkzaam was in Rooms Katholieke kerken en weinig orgels heeft gebouwd voor Protestantse kerken. Het was overigens zijn laatste instrument, want Lindsen overleed nog voordat het orgel werd opgeleverd. Het werd afgebouwd door zijn meesterknecht L. van ’t Klooster samen met Lindsens beide zonen, die op dat moment nog te jong en te onervaren waren om zelfstandig een orgel te bouwen.

Dat men in Elst heel tevreden was met dit orgel blijkt wel uit een ingezonden stukje dat geplaatst werd in de ‘Boekenzaal der Geleerde Wereld’ en als volgt luidde: “Heden werd ons nieuwe orgel plechtig ingewijd. Het kunstwerk vervaardigd door de Heeren Lindsen te Utrecht en onderzocht door den Heer G. Klimmerboom jr, organist te Rhenen verdient alle lof en aanbeveling.”

In de verzameling van disposities der verschillende orgels in Nederland, samengesteld door M.H. van ‘t Kruis in 1885 wordt over dit orgel het volgende vermeld: Het orgel in de Hervormde kerk te Elst heeft één klavier, aangehangen pedaal en 6 sprekende stemmen. Het is in 1861 door Lindsen uit Utrecht geleverd. Dispositie manuaal: Prestant 8' Holpijp 8' Prestant combiné 4' Fluit 4' Octaaf 2' Mixtuur Aangehangen pedaal. Organist is de heer Rense.

 


Het kerkinterieur met Lindsen-orgel omstreeks 1920. De man op de galerij rechts van het orgel is de toenmalige koster Willem Bosman. Het kerkinterieur zoals zichtbaar op deze foto verdween in 1947.

 

Einde van het Lindsen-orgel                                                                                                                                                                        

Het Lindsen-orgel heeft vrijwel ongewijzigd gefunctioneerd tot kort na de tweede wereldoorlog. In 1947 werd het kerkinterieur grondig gewijzigd. De oude kerkbanken werden vervangen door klapstoelen en de galerij werd verbouwd. Daarbij moest het oude orgelfront het veld ruimen om plaats te maken voor een zogenaamd schuttingfront van zinken orgelpijpen. Bij de kerkrestauratie van 1963 werd het kerkinterieur opnieuw gewijzigd, waarbij ook de huidige kerkbanken geplaatst werden. Het orgel bleef toen op de kleur na ongewijzigd.        

Vanwege de slechte staat van het orgel werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw een onderzoek ingesteld door de orgelcommissie van de Nederlandse Hervormde kerk. Deze commissie rapporteerde dat het 19de eeuwse orgel van slechte kwaliteit was en beter vervangen kon worden door een modern instrument. Dit advies werd zondermeer opgevolgd. Er werd een orgelfonds in het leven geroepen en in 1969 ging men over tot aanschaf van een nieuw kerkorgel. Dit orgel werd gebouwd door de Amsterdamse orgelbouwers Fonteijn & Gaal. Het nieuwe orgel was een mechanisch instrument met 10 stemmen verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het nagenoeg complete binnenwerk van het afgedankte Lindsen-orgel werd op het nippertje gered door Cees Hogendoorn. Hij was op dat moment als onderwijzer werkzaam op de School met de Bijbel in Elst en tevens hoofdorganist van de Grote kerk te Wijk bij Duurstede. In tegenstelling tot de Hervormde orgelcommissie zag hij de waarde van het oude orgel in en bouwde uit de afgedankte materialen een huisorgel voor zichzelf in een nieuw ontworpen orgelkast. Dit orgel bleef tot 2002 in zijn bezit, waarna het zich sinds oktober 2002 bevindt in het oude kerkje van Persingen in de Ooypolder nabij Nijmegen.

 


Het kerkinterieur in 1948, kort na aanpassing van het kerkinterieur. Het orgel is meer naar voren geplaatst op een uitbouw van de galerij en voorzien van een nieuw zogenaamd schuttingfront. De kerkbanken zijn vervangen door klapstoelen. Alleen de beide herenbanken achterin de kerk zijn nog aanwezig
.

 

Een nieuw orgel                                                                                                                                                       

Bij de voorbereidingen van de kerkrestauratie in 2002 werd vastgesteld dat de galerij in slechte staat verkeerde en vervangen moest worden. Ook het orgel, dat door een verzakking in de galerij ruim 6cm. voorover helde, moest gedemonteerd worden i.v.m. de restauratie. Opnieuw werd de hiervoor al genoemde orgelcommissie benaderd voor een advies. Dat het tij in de loop der jaren kan keren en dit tot merkwaardige uitkomsten kan leiden bleek wel uit het advies. In 1969 achtte men een 19de eeuws orgel van een zodanige kwaliteit dat het beter vervangen kon worden door een modern orgel. In 2002 werd geadviseerd om het ‘moderne’ orgel uit 1970 te vervangen door een gebruikt orgel dat degelijk gebouwd was door een 19de eeuwse orgelbouwer en beter in het kerkinterieur paste. Opnieuw werd het advies opgevolgd en zo verscheen er na de restauratie een orgel van Friese makelij in onze kerk. Een orgel dat dit jaar de honderdjarige leeftijd heeft bereikt. Daarover meer in de volgende aflevering.

 

Nees van den Oosterkamp